Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Ο      επιστημονικός      τομέας      της      Διασφάλισης      Ποιότητας      φιλοδοξεί      να διασφαλίσει   ότι   τα   πρότυπα   διοίκησης,   οι   σχετικές   διαδικασίες   και   πολιτικές, είναι   κατάλληλες   και   εφαρμόζονται   ορθά   για   να   οδηγήσουν   στη   βελτίωση   της λειτουργίας   ενός   οργανισμού.   Σε   αυτό   το   πλαίσιο,   η   διασφάλιση   ποιότητας είναι   μια   συστηματική   αναθεώρηση   ενός   εκπαιδευτικού   οργανισμού,   η   οποία παρακολουθεί,   αξιολογεί   και   παρέχει   εποικοδομητική   ανατροφοδότηση   που αφορά τις δραστηριότητες του οργανισμού. Επίσης,     διασφαλίζει     ότι     αποδεκτά     επίπεδα     παρεχόμενης     εκπαίδευσης, αριστείας    και    υποδομών    είναι    συνεχώς    παρεχόμενα.    Τα    τελευταία    χρόνια, υπήρξε   ένα   αυξημένο   ενδιαφέρον   όσον   αφορά   τη   διασφάλιση   ποιότητας   και την    ανάπτυξη    εξειδικευμένων    προτύπων    και    διαδικασιών    που    πρέπει    να ακολουθούνται   από   εκπαιδευτικά   ιδρύματα   ανά   το   Παγκόσμιο   και   ειδικότερα σε    Ευρωπαϊκό    επίπεδο.    Στο    ίδιο    πλαίσιο,    διάφοροι    φορείς    διασφάλισης ποιότητας   έχουν   αναπτύξει   διαδικασίες   διασφάλισης   ποιότητας   και   σχετικές οδηγίες     που     μπορούν     να     ακολουθήσουν     οι     εκπαιδευτικοί     οργανισμοί. Αυξημένη   προσοχή   δίδεται   στα   μαθησιακά   αποτελέσματα   και   στις   μεθόδους αξιολόγησης      και,      ειδικότερα,      πώς      τα      προαναφερθέντα      μπορούν      να εφαρμοστούν στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική
on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
Σας ενδιαφέρει…

Διασφάλιση Ποιότητας

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Ο   επιστημονικός   τομέας   της   Διασφάλισης   Ποιότητας   φιλοδοξεί   να διασφαλίσει   ότι   τα   πρότυπα   διοίκησης,   οι   σχετικές   διαδικασίες   και πολιτικές,     είναι     κατάλληλες     και     εφαρμόζονται     ορθά     για     να οδηγήσουν   στη   βελτίωση   της   λειτουργίας   ενός   οργανισμού.   Σε   αυτό το     πλαίσιο,     η     διασφάλιση     ποιότητας     είναι     μια     συστηματική αναθεώρηση        ενός        εκπαιδευτικού        οργανισμού,        η        οποία παρακολουθεί,    αξιολογεί    και    παρέχει    εποικοδομητική    ανατροφο- δότηση που αφορά τις δραστηριότητες του οργανισμού. Επίσης,       διασφαλίζει       ότι       αποδεκτά       επίπεδα       παρεχόμενης εκπαίδευσης,   αριστείας   και   υποδομών   είναι   συνεχώς   παρεχόμενα. Τα   τελευταία   χρόνια,   υπήρξε   ένα   αυξημένο   ενδιαφέρον   όσον   αφορά τη     διασφάλιση     ποιότητας     και     την     ανάπτυξη     εξειδικευμένων προτύπων    και    διαδικασιών    που    πρέπει    να    ακολουθούνται    από εκπαιδευτικά     ιδρύματα     ανά     το     Παγκόσμιο     και     ειδικότερα     σε Ευρωπαϊκό   επίπεδο.   Στο   ίδιο   πλαίσιο,   διάφοροι   φορείς   διασφάλισης ποιότητας   έχουν   αναπτύξει   διαδικασίες   διασφάλισης   ποιότητας   και σχετικές   οδηγίες   που   μπορούν   να   ακολουθήσουν   οι   εκπαιδευτικοί οργανισμοί.       Αυξημένη       προσοχή       δίδεται       στα       μαθησιακά αποτελέσματα   και   στις   μεθόδους   αξιολόγησης   και,   ειδικότερα,   πώς τα    προαναφερθέντα    μπορούν    να    εφαρμοστούν    στα    πλαίσια    της διασφάλισης ποιότητας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr

Διασφάλιση Ποιότητας