Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Το    Μεταπτυχιακό    Πρόγραμμα    στην    Ειδική    Εκπαίδευση    στοχεύει    στην παροχή   γνώσεων   και   δεξιοτήτων,   τόσο   σε   θεωρητικό   όσο   και   σε   πρακτικό επίπεδο,   οι   οποίες   είναι   απαραίτητες   για   την   εκπαίδευση   και   υποστήριξη των   μαθητών   με   ειδικές   εκπαιδευτικές   ανάγκες   στα   γενικά   και   τα   ειδικά σχολεία.    Στοχεύει    στην    παροχή    γνώσεων,    στην    ευαισθητοποίηση,    και στην    εκπαίδευση    πτυχιούχων    Παιδαγωγικών    και    άλλων    Πανεπιστη- μιακών     Τμημάτων     σε     θέματα     Ειδικής     Ενταξιακής     Εκπαίδευσης.     Το πρόγραμμα   αυτό   θα   παρέχει   επιστημονική   ενημέρωση   όσον   αφορά   τον εντοπισμό,    την    αξιολόγηση    αλλά    και    την    αντιμετώπιση    παιδιών    με ειδικές   ανάγκες   μέσα   στο   γενικό   σχολείο   (γενική   τάξη,   ειδική   μονάδα,   ή εξατομικευμένη   ειδική   εκπαίδευση)   αλλά   και   σε   άλλους   χώρους   παροχής ειδικής   εκπαίδευσης.   Το   παρόν   Πρόγραμμα   θα   δώσει   επίσης   την   ευκαιρία για   την   διεξαγωγή   ερευνητικών   έργων   σε   ένα   τομέα   στον   οποίο   δεν   έχουν διεξαχθεί    πολλές    έρευνες    μέχρι    σήμερα,    τουλάχιστον    στον    Κυπριακό χώρο.
on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
Σας ενδιαφέρει… Ειδική Εκπαίδευση 
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Το   Μεταπτυχιακό   Πρόγραμμα   στην   Ειδική   Εκπαίδευση   στοχεύει   στην παροχή    γνώσεων    και    δεξιοτήτων,    τόσο    σε    θεωρητικό    όσο    και    σε πρακτικό   επίπεδο,   οι   οποίες   είναι   απαραίτητες   για   την   εκπαίδευση και   υποστήριξη   των   μαθητών   με   ειδικές   εκπαιδευτικές   ανάγκες   στα γενικά   και   τα   ειδικά   σχολεία.   Στοχεύει   στην   παροχή   γνώσεων,   στην ευαισθητοποίηση,   και   στην   εκπαίδευση   πτυχιούχων   Παιδαγωγικών και      άλλων      Πανεπιστημιακών      Τμημάτων      σε      θέματα      Ειδικής Ενταξιακής      Εκπαίδευσης.      Το      πρόγραμμα      αυτό      θα      παρέχει επιστημονική      ενημέρωση      όσον      αφορά      τον      εντοπισμό,      την αξιολόγηση   αλλά   και   την   αντιμετώπιση   παιδιών   με   ειδικές   ανάγκες μέσα      στο      γενικό      σχολείο      (γενική      τάξη,      ειδική      μονάδα,      ή εξατομικευμένη    ειδική    εκπαίδευση)    αλλά    και    σε    άλλους    χώρους παροχής    ειδικής    εκπαίδευσης.    Το    παρόν    Πρόγραμμα    θα    δώσει επίσης   την   ευκαιρία   για   την   διεξαγωγή   ερευνητικών   έργων   σε   ένα τομέα   στον   οποίο   δεν   έχουν   διεξαχθεί   πολλές   έρευνες   μέχρι   σήμερα, τουλάχιστον στον Κυπριακό χώρο.
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr

Ειδική Εκπαίδευση