ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Τι είναι το Ε.Α.Π.

To    Ε.Α.Π.    (Ελληνικό    Ανοικτό    Πανεπιστήμιο)    είναι    ένα    πανεπιστήμιο    στο    οποίο κανείς    μπορεί    να    συμμετέχει    στην    εξ    αποστάσεως    παροχή    προπτυχιακής    και μεταπτυχιακής   εκπαίδευσης   και   επιμόρφωσης,   με   την   ανάπτυξη   και   αξιοποίηση κατάλληλου   εκπαιδευτικού   υλικού   και   μεθόδων   διδασκαλίας.   Στους   σκοπούς   του Ε.Α.Π.   εντάσσεται   η   προαγωγή   της   επιστημονικής   έρευνας   καθώς   και   η   ανάπτυξη τεχνολογίας     και     μεθοδολογίας     στο     πεδίο     της     μετάδοσης     της     γνώσης     από απόσταση. Σπουδαστές στο Ε.Α.Π. Οι   σπουδαστές   του   Ε.Α.Π.   έχουν   σημαντικές   διαφορές   από   τους   σπουδαστές   των ΑΕΙ     και     ΤΕΙ.     Αυτές     εντοπίζονται     στις     έντονες     παράλληλες     δραστηριό-τητες (εργασιακές    συνήθως)    αλλά    και    στην    μεγάλη    χρονική    απόσταση    μεταξύ    των σπουδών    τους    στο    Ε.Α.Π.    και    της    αποφοίτησης    τους    από    την    δευτερο-βάθμια εκπαίδευση.   Αυτές   οι   ιδιαιτερότητες   σε   συνδυασμό   και   με   την   φύση   του   Ε.Α.Π.   που δεν        περιλαμβάνει        παραδόσεις        μαθημάτων,        καθιστούν        την        ανάγκη συμπληρωματικής εκπαίδευσης απαραίτητη. Στο LE@RN-IT προσφέρουμε στους σπουδαστές του Ε.Α.Π. Υποστηρικτικά μαθήματα για την παράδοση της ύλης και την επίλυση αποριών Υποστήριξη στις εργασίες του Ε.Α.Π. Εξ αποστάσεως παροχή βοήθειας με χρήση video conference και διακρατικού πίνακα τελευταίας τεχνολογίας Παροχή σημειώσεων και βοηθημάτων αποκλεισ-τικής συγγραφής από μεταπτυχιακούς και διδα-κτορικούς συγγραφείς του εκπαιδευτικού μας ομίλου Πρόσβαση μέσω του παραρτήματος LE@RN-IT ΠΑΤΡΑΣ στην έδρα του Ε.Α.Π. και σε διοικητικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Δεν δεσμευόμαστε από γεωγραφικούς ή χρο-νικούς περιορισμούς αφού παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας, σε σχεδόν όλες τις πόλεις της Ελλάδας, δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως και σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι υπηρεσίες μας αφορούν όλους του εκπαιδευ-τικούς τομείς του Ε.Α.Π., σε προπτυχιακό ή και μεταπτυχιακό επίπεδο.
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Τι είναι το Ε.Α.Π.

To   Ε.Α.Π.   (Ελληνικό   Ανοικτό   Πανεπιστήμιο)   είναι   ένα   πανεπιστήμιο στο   οποίο   κανείς   μπορεί   να   συμμετέχει   στην   εξ   αποστάσεως   παροχή προπτυχιακής   και   μεταπτυχιακής   εκπαίδευσης   και   επιμόρφωσης,   με την   ανάπτυξη   και   αξιοποίηση   κατάλληλου   εκπαιδευτικού   υλικού   και μεθόδων    διδασκαλίας.    Στους    σκοπούς    του    Ε.Α.Π.    εντάσσεται    η προαγωγή     της     επιστημονικής     έρευνας     καθώς     και     η     ανάπτυξη τεχνολογίας   και   μεθοδολογίας   στο   πεδίο   της   μετάδοσης   της   γνώσης από απόσταση. Σπουδαστές στο Ε.Α.Π. Οι    σπουδαστές    του    Ε.Α.Π.    έχουν    σημαντικές    διαφορές    από    τους σπουδαστές     των     ΑΕΙ     και     ΤΕΙ.     Αυτές     εντοπίζονται     στις     έντονες παράλληλες   δραστηριό-τητες   (εργασιακές   συνήθως)   αλλά   και   στην μεγάλη   χρονική   απόσταση   μεταξύ   των   σπουδών   τους   στο   Ε.Α.Π.   και της   αποφοίτησης   τους   από   την   δευτερο-βάθμια   εκπαίδευση.   Αυτές   οι ιδιαιτερότητες   σε   συνδυασμό   και   με   την   φύση   του   Ε.Α.Π.   που   δεν περιλαμβάνει     παραδόσεις     μαθημάτων,     καθιστούν     την     ανάγκη συμπληρωματικής εκπαίδευσης απαραίτητη. Στο LE@RN-IT προσφέρουμε στους σπουδαστές του Ε.Α.Π. Υποστηρικτικά μαθήματα για την παράδοση της ύλης και την επίλυση αποριών Υποστήριξη στις εργασίες του Ε.Α.Π. Εξ αποστάσεως παροχή βοήθειας με χρήση video conference και διακρατικού πίνακα τελευταίας τεχνολογίας Παροχή σημειώσεων και βοηθημάτων αποκλεισ-τικής συγγραφής από μεταπτυχιακούς και διδα-κτορικούς συγγραφείς του εκπαιδευτικού μας ομίλου Πρόσβαση μέσω του παραρτήματος LE@RN-IT ΠΑΤΡΑΣ στην έδρα του Ε.Α.Π. και σε διοικητικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Δεν δεσμευόμαστε από γεωγραφικούς ή χρο-νικούς περιορισμούς αφού παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας, σε σχεδόν όλες τις πόλεις της Ελλάδας, δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως και σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι υπηρεσίες μας αφορούν όλους του εκπαιδευ-τικούς τομείς του Ε.Α.Π., σε προπτυχιακό ή και μεταπτυχιακό επίπεδο.
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας