Το    αντικείμενο    σπουδών    είναι    το    μάθημα της   σχολής   και   ο   αντικειμενικός   στόχος   των μαθημάτων   είναι   ο   σπουδαστής   να   περάσει με    επιτυχία    το    μάθημα    συγκεντρώνοντας όσο το δυνατό καλύτερη βαθμολογία.  
To    επιστημονικό    δυναμικό    του    ομίλου    KEK LE@RN     IT    απαρτίζεται    από    συνεργάτες    με μεταπτυχιακές    ή    και    διδακτορικές    σπουδές με    ειδίκευση    στο    επιστημονικό    πεδίο    του αντικειμένου της εργασίας σας.  
Οι   κατατακτήριες   εξετάσεις   αφορούν   σπου- δαστές    που    έχουν    ήδη    αποφοιτήσει    από τμήμα   ΑΕΙ   ή   ΤΕΙ   και   επιθυμούν   την   εγγραφή τους σε νέο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.  
To   Ε.Α.Π.   είναι   ένα   πανεπιστήμιο   στο   οποίο κανείς      μπορεί      να      συμμετέχει      στην      εξ αποστάσεως      παροχή      προπτυχιακής      και μεταπτυχιακής       εκπαίδευσης       και       επιμό- ρφωσης.  
more info more info
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr
Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
on all devices ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Φοιτητικά Προγράμματα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το   

αντικείμενο   

σπουδών   

είναι   

το

μάθημα   

της   

σχολής   

και   

ο   

αντι-

κειμενικός  

στόχος  

των  

μαθημάτων

είναι  

ο  

σπουδαστής  

να  

περάσει  

με

επιτυχία    

το    

μάθημα    

συγκεντρώ-

νοντας   

όσο   

το   

δυνατό   

καλύτερη

βαθμολογία.

To     επιστημονικό     δυναμικό     του ομίλου   LE@RN-IT   απαρτίζεται   από συνεργάτες     με     μεταπτυχιακές     ή και   διδακτορικές   σπουδές   με   ειδί- κευση   στο   επιστημονικό   πεδίο   του αντικειμένου της εργασίας σας.

Οι   

κατατακτήριες   

εξετάσεις   

αφο-

ρούν  

σπουδαστές  

που  

έχουν  

ήδη

αποφοιτήσει  

από  

τμήμα  

ΑΕΙ  

ή  

ΤΕΙ

και   

επιθυμούν   

την   

εγγραφή   

τους

σε νέο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

To   

Ε.Α.Π.   

είναι   

ένα   

Πανεπιστήμιο

όπου  

μπορείτε  

να  

συμμετέχεται  

εξ’

αποστάσεως  

για  

την  

παροχή  

προ-

πτυχιακής   

και   

μεταπτυχιακής   

εκ-

παίδευσης και επιμόρφωσης.

LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας