Ομάδα Καταρτιζομένων / Εκπαιδευομένων

Το  

πρόγραμμα  

απευθύνεται  

σε  

κάθε  

άτομο  

μιας  

επιχείρησης  

τροφίμων  

που

έρχεται   

καθ’   

οιονδήποτε   

τρόπο   

σε   

επαφή   

με   

τα   

τρόφιμα.   

Το   

άτομο   

αυτό

χαρακτηρίζεται ως “απλός χειριστής τροφίμων”.

Σκοπός  

του  

προγράμματος  

είναι  

να  

εκπαιδεύσει  

τον  

καταρτιζόμενο  

σε  

θέματα

στοιχειώδους  

υγιεινής  

των  

τροφίμων,  

έτσι  

ώστε  

αυτός  

κατά  

την  

εξάσκηση  

των

καθηκόντων   

του   

αφ’   

ενός   

μεν   

να   

μην   

αποτελεί   

μέσο   

διακινδύνευσης   

της

ασφάλειας  

των  

παραγομένων  

προϊόντων,  

αλλά  

επίσης  

ούτε  

με  

τις  

ενέργειές  

του

να την θέτει σε κίνδυνο.

Το   

πρόγραμμα   

αυτό,   

με   

μέριμνα   

και   

υποχρέωση   

των   

επιχειρήσεων,   

είναι

υποχρεωμένοι  

να  

το  

παρακολουθήσουν  

όλοι  

οι  

εργαζόμενοι  

της  

κατηγορίας

αυτής.

Οι     επιχειρήσεις     που     έχουν     υποχρέωση     να     καταρτίζουν     όλο     το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, είναι αυτές που: παράγουν επεξεργάζονται αποθηκεύουν μεταφέρουν διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο τη διάθεση τροφίμων τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη: διασφάλιση της ποιότητας την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή   Σύμφωνα   με   τον   Κανονισμό   852/2004   του   Ευρωπαϊκού   Κοινοβουλίου   και   του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα   προγράμματα   επιπέδου   1   αφορούν   κατάρτιση   απλών   χειριστών   σε   γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η χρονική διάρκεια είναι 8 – 10 ώρες Ο   ΕΦΕΤ   καθορίζει   το   ελάχιστο   περιεχόμενο   των   προγραμμάτων,   εγκρίνει   και ελέγχει    την    υλοποίησή    τους,    σύμφωνα    με    τα    προβλεπόμενα,    διενεργεί    τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά. Εγγραφές:    Δηλώστε    τα    στοιχεία    σας    στο    ΚΕΚ    LE@RN    IT    άμεσα        ή επικοινωνήστε στο 2410-621437 Κόστος Συμμετοχής Κόστος εκπαιδευτικών υπηρεσιών (κατάρτιση, εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό κλπ) 70,00 € Παράβολο αξίας 30,00 € για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης (για τον ΕΦΕΤ) Για   τις   επιχειρήσεις   που   επιθυμούν   να   πραγματοποιήσουν   την   εκπαίδευση   για τμήμα 20 ατόμων και άνω, υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθεί στην έδρα της . Εκπαίδευση   του   προσωπικού   των   επιχειρήσεων   τροφίμων   σύμφωνα   με   την   ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007. Περιεχόμενο Προγράμματος Το   πρόγραμμα   περιλαμβάνει   επίσης   και   αρχές   του   HACCP   που   σχετίζονται   με την εφαρμογή του. 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους 4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων 5. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων ΕΦΕΤ, Σεμινάρια 6. Το Εργασιακό Περιβάλλον 7. Πρακτικές καθαρισμού 8. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών 9. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 / ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 ώρες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων ΕΦΕΤ

on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ομάδα Καταρτιζομένων / Εκπαιδευομένων

Το    

πρόγραμμα    

απευθύνεται    

σε    

κάθε    

άτομο    

μιας    

επιχείρησης

τροφίμων   

που   

έρχεται   

καθ’   

οιονδήποτε   

τρόπο   

σε   

επαφή   

με   

τα

τρόφιμα.    

Το    

άτομο    

αυτό    

χαρακτηρίζεται    

ως    

“απλός    

χειριστής

τροφίμων”.

Σκοπός  

του  

προγράμματος  

είναι  

να  

εκπαιδεύσει  

τον  

καταρτιζόμενο

σε  

θέματα  

στοιχειώδους  

υγιεινής  

των  

τροφίμων,  

έτσι  

ώστε  

αυτός

κατά   

την   

εξάσκηση   

των   

καθηκόντων   

του   

αφ’   

ενός   

μεν   

να   

μην

αποτελεί   

μέσο   

διακινδύνευσης   

της   

ασφάλειας   

των   

παραγομένων

προϊόντων,  

αλλά  

επίσης  

ούτε  

με  

τις  

ενέργειές  

του  

να  

την  

θέτει  

σε

κίνδυνο.

Το  

πρόγραμμα  

αυτό,  

με  

μέριμνα  

και  

υποχρέωση  

των  

επιχειρήσεων,

είναι  

υποχρεωμένοι  

να  

το  

παρακολουθήσουν  

όλοι  

οι  

εργαζόμενοι

της κατηγορίας αυτής.

Οι   επιχειρήσεις   που   έχουν   υποχρέωση   να   καταρτίζουν   όλο   το προσωπικό   τους   που   ασχολείται   με   χειρισμό   τροφίμων,   είναι αυτές που: παράγουν επεξεργάζονται αποθηκεύουν μεταφέρουν διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο τη διάθεση τροφίμων τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη: διασφάλιση της ποιότητας την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή   Σύμφωνα       με       τον       Κανονισμό       852/2004       του       Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   και   του   Συμβουλίου   της   29ης   Απριλίου   2004   για   την υγιεινή των τροφίμων. Τα   προγράμματα   επιπέδου   1   αφορούν   κατάρτιση   απλών   χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η χρονική διάρκεια είναι 8 – 10 ώρες Ο    ΕΦΕΤ    καθορίζει    το    ελάχιστο    περιεχόμενο    των    προγραμμάτων, εγκρίνει     και     ελέγχει     την     υλοποίησή     τους,     σύμφωνα     με     τα προβλεπόμενα,   διενεργεί   τη   διαδικασία   αξιολόγησης   και   εκδίδει   τα σχετικά πιστοποιητικά. Εγγραφές:   Δηλώστε   τα   στοιχεία   σας   στο   ΚΕΚ   LEARN   IT   άμεσα      ή επικοινωνήστε στο 2410-621437 Κόστος Συμμετοχής Κόστος εκπαιδευτικών υπηρεσιών (κατάρτιση, εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό κλπ) 70,00 € Παράβολο αξίας 30,00 € για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης (για τον ΕΦΕΤ) Για    τις    επιχειρήσεις    που    επιθυμούν    να    πραγματοποιήσουν    την εκπαίδευση   για   τμήμα   20   ατόμων   και   άνω,   υπάρχει   δυνατότητα   να υλοποιηθεί στην έδρα της . Εκπαίδευση      του      προσωπικού      των      επιχειρήσεων      τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007. Περιεχόμενο Προγράμματος Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του. 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους 4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων 5. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων ΕΦΕΤ, Σεμινάρια 6. Το Εργασιακό Περιβάλλον 7. Πρακτικές καθαρισμού 8. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών 9. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 / ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 ώρες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας