Ο   σκοπός   του   προγράμματος   είναι η    δημιουργία    στελεχών    με    ισχυρό υπόβαθρο    στη    διοίκηση    επιχειρή- σεων,   ώστε   να   αντιμετωπίσουν   τις προκλήσεις   του   σύγχρονου   οικονο- μικού περιβάλλοντος.  
Το   Μεταπτυχιακό   Πρόγραμμα   προσ- φέρει   ολοκληρωμένη   και   περιεκτική προσέγγιση      όλων      των      βασικών θεμάτων,    που    θεωρούνται    απαραί- τητες    για    τη    σε    βάθος    κατανόηση του     διεθνούς     εμπορίου     και     των μεταφορών.  
Το   πρόγραμμα   αυτό   στοχεύει   στην παροχή   γνώσεων   και   δεξιοτήτων,   οι οποίες    είναι    απαραίτητες    για    την εκπαίδευση     και     υποστήριξη     των μαθητών    με    ειδικές    εκπαιδευτικές ανάγκες    στα    γενικά    και    τα    ειδικά σχολεία.  
Το       πρόγραμμα       στην       Διοίκηση Σχολικών    Μονάδων    έχει    ως    στόχο να    βοηθήσει    τους    τωρινούς    αλλά και    μελλοντικούς    σχολικούς    ηγέτες στην    προσπάθεια    τους    για    αποτε- λεσματική διοίκηση σχολείου.  
Οι   απόφοιτοι   θα   αποκτήσουν   βαθιά κατανόηση   της   πολυπλοκότητας   της εκπαιδευτικής    διαδικασίας    και    των πολλαπλών   δυνάμεων   που   επηρεά- ζουν    τη    λειτουργία    των    εκπαιδευ- τικών συστημάτων.  
Η     Διασφάλισης     Ποιότητας     φιλο- δοξεί    να    διασφαλίσει    ότι    τα    πρό- τυπα     διοίκησης     είναι     κατάλληλες και     εφαρμόζονται     ορθά     για     να οδηγήσουν       στη       βελτίωση       της λειτουργίας ενός οργανισμού.  
Το    Μεταπτυχιακό    πρόγραμμα    στη Διοίκηση   της   Υγείας   έχει   ως   σκοπό να   προετοιμάσει   την   επόμενη   γενιά των   ανώτερων   στελεχών   και   ηγετών στον     τομέα     της     Υγείας     για     μια εποικοδομητική σταδιοδρομία.  
Το     Πρόγραμμα     στις     Τεχνολογίες Πληροφορικής      στην      Εκπαίδευση για    την    Αειφόρο    Ανάπτυξη    απευ- θύνεται    σε    αποφοίτους    ανώτατων ακαδημαϊκών    ιδρυμάτων    από    την Κύπρο και το εξωτερικό.  
Ο   σκοπός   του   προγράμματος   είναι να   αναπτύξει   αποφοίτους   με   βαθιά κατανόηση   και   προηγμένες   γνώσεις των    τεχνολογιών    που    σχετίζονται με    τα    Έξυπνα    Συστήματα    και    τα Συστήματα Διαδικτύου.  
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout on all devices more info more info more info more info more info more info more info more info more info