Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Για    αιώνες,    η    εμπορική    ναυτιλία    διαδραματίζει    καθοριστικό    ρόλο    στην ανάπτυξη    του    παγκόσμιου    εμπορίου.    Οι    παράγοντες    που    διαμορφώνουν διαχρονικά   χαμηλότερο   κόστος   μεταφοράς,   συμβάλλοντας   στην   οικονομική ανάπτυξη     και     στην     ολοκλήρωση     της     έννοιας     της     παγκοσμιοποίησης, βρίσκονται   σε   διαρκή   αλληλεξάρτηση,   παράλληλα   με   την   αδιάκοπη   εξέλιξη των   δικτύων   μεταφοράς.   Παράγοντες   όπως   η   διεθνής   ναυτιλία,   το   διεθνές εμπόριο    και    οι    διεθνείς    εμπορικές    πρακτικές,    αποτελούν    τη    βάση    του Μεταπτυχιακού    Προγράμματος,    ενώ    η    νομική,    οικονομική    και    διοικητική διάσταση     του     εμπορίου     και     των     μεταφορών     αποτελούν     τις     κύριες εξειδικεύσεις του. Ειδικότερα,      το      Πρόγραμμα      στοχεύει      στην      ανάπτυξη      εξειδικευμένων επιχειρηματικών   δεξιοτήτων,   απαραίτητων   σε   Διευθυντικά   στελέχη   εταιρειών του   διεθνούς   εμπορίου   και   της   ναυτιλιακής   βιομηχανίας,   καθώς   επίσης   και στην   ανάπτυξη   των   δεξιοτήτων   της   κριτικής   ανάλυσης   και   της   εφαρμογής τους στις συνεχείς προκλήσεις των παγκόσμιων αγορών.

Ναυτιλιακή Διοίκηση

on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
Σας ενδιαφέρει…
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Για   αιώνες,   η   εμπορική   ναυτιλία   διαδραματίζει   καθοριστικό   ρόλο στην    ανάπτυξη    του    παγκόσμιου    εμπορίου.    Οι    παράγοντες    που διαμορφώνουν       διαχρονικά       χαμηλότερο       κόστος       μεταφοράς, συμβάλλοντας   στην   οικονομική   ανάπτυξη   και   στην   ολοκλήρωση   της έννοιας        της        παγκοσμιοποίησης,        βρίσκονται        σε        διαρκή αλληλεξάρτηση,   παράλληλα   με   την   αδιάκοπη   εξέλιξη   των   δικτύων μεταφοράς.     Παράγοντες     όπως     η     διεθνής     ναυτιλία,     το     διεθνές εμπόριο   και   οι   διεθνείς   εμπορικές   πρακτικές,   αποτελούν   τη   βάση του   Μεταπτυχιακού   Προγράμματος,   ενώ   η   νομική,   οικονομική   και διοικητική   διάσταση   του   εμπορίου   και   των   μεταφορών   αποτελούν τις κύριες εξειδικεύσεις του. Ειδικότερα,   το   Πρόγραμμα   στοχεύει   στην   ανάπτυξη   εξειδικευμένων επιχειρηματικών   δεξιοτήτων,   απαραίτητων   σε   Διευθυντικά   στελέχη εταιρειών   του   διεθνούς   εμπορίου   και   της   ναυτιλιακής   βιομηχανίας, καθώς    επίσης    και    στην    ανάπτυξη    των    δεξιοτήτων    της    κριτικής ανάλυσης   και   της   εφαρμογής   τους   στις   συνεχείς   προκλήσεις   των παγκόσμιων αγορών.
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr

Ναυτιλιακή Διοίκηση