Ορθολογική χρήση Γεωργικών

Φαρμάκων

on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Σας ενδιαφέρει…

Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για

τους επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων

Ο   

Εθνικό   

Σχέδιο   

Δράσης   

από   

το   

Υπουργείο   

Παραγωγικής   

Ανασυγκρότησης,

Περιβάλλοντος   

και   

Ενέργειας   

για   

την   

ορθή   

εφαρμογή   

των   

κανόνων   

χρήσης

φαρμάκων φυτοπροστασίας.

Σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Το   

σύστημα   

κατάρτισης   

στην   

ορθολογική   

χρήση   

των   

γεωργικών   

φαρμάκων

περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:

1

.

Πρόγραμμα  

κατάρτισης  

για  

την  

πιστοποίηση  

εκπαιδευτών  

ορθολογικής

χρήσης γεωργικών φαρμάκων,

2

.

πρόγραμμα    

κατάρτισης    

για    

την    

πιστοποίηση    

των    

γνώσεων    

των

επαγγελματιών  

Γεωργών,  

στην  

ορθολογική  

χρήση  

γεωργικών  

φαρμάκων

και    

γ)    

πρόγραμμα    

συμπληρωματικής    

κατάρτισης(ανά    

πενταετία),    

με

σκοπό    

την    

απόκτηση    

ή    

την    

επικαιροποίηση    

των    

γνώσεων    

των

επαγγελματιών     

χρηστών     

γεωργικών     

φαρμάκων     

στα     

θέματα     

του

Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012.

Στο    

Υπουργείο    

τηρείται    

μητρώο    

πιστοποιημένων    

Επαγγελματιών    

στην

ορθολογική    

χρήση    

των    

γεωργικών    

φαρμάκων,    

το    

οποίο    

αναρτάται    

στο

διαδίκτυο.

Μόνο με το πιστοποιητικό θα μπορείς να αγοράζεις φυτοφάρμακά!

Στο  

υπουργείο  

Παραγωγικής  

Ανασυγκρότησης  

Περιβάλλοντος  

και  

Ενέργειας  

θα

τηρείται    

μητρώο    

κατόχων    

πιστοποιητικού    

γνώσεων    

ορθολογικής    

χρήσης

γεωργικών   

φαρμάκων,   

το   

οποίο   

θα   

είναι   

αναρτημένο   

στο   

διαδίκτυο   

με

μοναδικό  

κωδικό  

για  

κάθε  

κάτοχο  

πιστοποιητικού  

ώστε  

ακόμη  

και  

το  

γεωπονικό

κατάστημα  

πώλησης  

φυτοφαρμάκων  

να  

μπορεί  

να  

ελέγχει  

με  

τον  

κωδικό,  

την

ύπαρξη επικαλούμενου πιστοποιητικού.

Η   

υποχρέωση   

κατοχής   

Πιστοποιητικού   

για   

την   

αγορά   

φυτοφαρμάκων   

θα

εφαρμοστεί από 26 Νοεμβρίου 2018.

Πιστοποιητικό και διαδικασίες χορήγησής του

1

.

Οι    

επαγγελματίες    

χρήστες    

γεωργικών    

φαρμάκων    

υποχρεούνται    

να

κατέχουν    

πιστοποιητικό    

γνώσεων    

ορθολογικής    

χρήσης    

γεωργικών

φαρμάκων  

στα  

θέματα  

του  

Παραρτήματος  

Β  

του  

ν.  

4036/2012  

(Α΄8),  

όπως

κάθε   

φορά   

ισχύει,   

για   

να   

μπορούν   

να   

προμηθεύονται   

μετά   

τις   

26

Νοεμβρίου     

2018     

φυτοπροστατευτικά     

προϊόντα     

εγκεκριμένα     

για

επαγγελματική χρήση.

2

.

Η  

κατοχή  

πτυχίου  

Γεωπόνου  

Ανώτατου  

Εκπαιδευτικού  

Ιδρύματος  

(ΑΕΙ)  

ή

πτυχίου  

Τμήματος  

Φυτικής  

Παραγωγής  

ή  

Τμήματος  

Διοίκησης  

Γεωργικών

Εκμεταλλεύσεων    

της    

Σχολής    

Τεχνολογίας    

Γεωπονίας    

ή    

Τμήματος

Θερμοκηπιακών  

Καλλιεργειών  

και  

Ανθοκομίας  

της  

Σχολής  

Γεωπονίας  

των

Τεχνολογικών   

Εκπαιδευτικών   

Ιδρυμάτων   

(ΤΕΙ)   

ή   

ισότιμου   

πτυχίου   

ή

διπλώματος  

αντίστοιχων  

ειδικοτήτων  

σχολών  

κράτους  

μέλους  

της  

ΕΕ  

ή

χωρών   

εκτός   

ΕΕ,   

επέχει   

θέση   

πιστοποιητικού   

γνώσεων   

ορθολογικής

χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.

3

.

Τα    

πιστοποιητικά    

χορηγούνται    

μέσω    

ηλεκτρονικής    

εφαρμογής    

του

Υπουργείου,    

μετά    

από    

επιτυχή    

εξέταση    

των    

ενδιαφερομένων    

στα

εγκεκριμένα    

εξεταστικά    

κέντρα,    

η    

οποία    

διενεργείται    

μέσω    

βάσης

δεδομένων   

στην   

οποία   

είναι   

καταχωρημένες   

ερωτήσεις   

πολλαπλών

επιλογών,  

με  

μόνο  

μια  

σωστή  

απάντηση  

στην  

κάθε  

μια.Οι  

ενδιαφερόμενοι

καλούνται  

να  

απαντήσουν  

σε  

40  

τυχαία  

επιλεγμένες  

ερωτήσεις  

της  

βάσης

δεδομένων    

μέσα    

σε    

συγκεκριμένο    

χρόνο.    

Για    

τη    

χορήγηση    

του

πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε 20 ερωτήσεις.

4

.

Μετά  

την  

ολοκλήρωση  

της  

εξέτασης  

οι  

ενδιαφερόμενοι  

ενημερώνονται

αυτόματα  

για  

τον  

αριθμό  

των  

ερωτήσεων  

που  

απάντησαν  

ορθά  

και  

για  

τη

χορήγηση  

ή  

μη  

του  

πιστοποιητικού.  

Το  

πιστοποιητικό  

εκτυπώνεται  

και  

σε

αυτό αναγράφεται μοναδικός κωδικός.

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού

Η    

ισχύς    

του    

πιστοποιητικού    

γνώσεων    

ορθολογικής    

χρήσης    

γεωργικών

φαρμάκων  

είναι  

5  

έτη

  

και  

ξεκινάει  

από  

την  

ημερομηνία  

επιτυχούς  

ολοκλή-

ρωσης των εξετάσεων χορήγησής του.

Τρόποι Εκπαίδευσης που παρέχουμε:

1

.

Με  

χρήση  

πλατφόρμας  

ασύγχρονης  

τηλεκατάρτισης,  

μέσω  

Internet  

από

το   

σπίτι,   

όπου   

εμπεριέχεται   

όλη   

η   

ύλη   

και   

οι   

σχετικές   

ερωτήσεις

εξετάσεων  

και  

μπορεί  

ο  

ενδιαφερόμενος  

να  

προετοιμαστεί  

στο  

χώρο  

του

ή σπίτι του, όλο το 24ωρο, στο δικό του ρυθμό

2

.

Με   

κατάρτιση   

σε   

αίθουσα   

με   

καθηγητή,   

διάρκειας   

12   

ωρών   

και   

σε

τμήματα από 15 έως 25 ατόμων.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την ένταξή σας στη διαδικασία κτήσης του

Πιστοποιητικού

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών

φαρμάκων για τους επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων

Ο  

Εθνικό  

Σχέδιο  

Δράσης  

από  

το  

Υπουργείο  

Παραγωγικής  

Ανασυγ-

κρότησης,  

Περιβάλλοντος  

και  

Ενέργειας  

για  

την  

ορθή  

εφαρμογή  

των

κανόνων χρήσης φαρμάκων φυτοπροστασίας.

Σύστημα  

κατάρτισης  

στην  

ορθολογική  

χρήση  

των  

γεωργικών

φαρμάκων

Το   

σύστημα   

κατάρτισης   

στην   

ορθολογική   

χρήση   

των   

γεωργικών

φαρμάκων περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:

1

.

Πρόγραμμα   

κατάρτισης   

για   

την   

πιστοποίηση   

εκπαιδευτών

ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων,

2

.

πρόγραμμα   

κατάρτισης   

για   

την   

πιστοποίηση   

των   

γνώσεων

των     

επαγγελματιών     

Γεωργών,     

στην     

ορθολογική     

χρήση

γεωργικών   

φαρμάκων   

και   

γ)   

πρόγραμμα   

συμπληρωματικής

κατάρτισης(ανά   

πενταετία),   

με   

σκοπό   

την   

απόκτηση   

ή   

την

επικαιροποίηση   

των   

γνώσεων   

των   

επαγγελματιών   

χρηστών

γεωργικών  

φαρμάκων  

στα  

θέματα  

του  

Παραρτήματος  

Β  

του  

ν.

4036/2012.

Στο   

Υπουργείο   

τηρείται   

μητρώο   

πιστοποιημένων   

Επαγγελματιών

στην    

ορθολογική    

χρήση    

των    

γεωργικών    

φαρμάκων,    

το    

οποίο

αναρτάται στο διαδίκτυο.

Μόνο με το πιστοποιητικό θα μπορείς να αγοράζεις φυτοφάρμακά!

Στο   

υπουργείο   

Παραγωγικής   

Ανασυγκρότησης   

Περιβάλλοντος   

και

Ενέργειας   

θα   

τηρείται   

μητρώο   

κατόχων   

πιστοποιητικού   

γνώσεων

ορθολογικής   

χρήσης   

γεωργικών   

φαρμάκων,   

το   

οποίο   

θα   

είναι

αναρτημένο   

στο   

διαδίκτυο   

με   

μοναδικό   

κωδικό   

για   

κάθε   

κάτοχο

πιστοποιητικού  

ώστε  

ακόμη  

και  

το  

γεωπονικό  

κατάστημα  

πώλησης

φυτοφαρμάκων  

να  

μπορεί  

να  

ελέγχει  

με  

τον  

κωδικό,  

την  

ύπαρξη

επικαλούμενου πιστοποιητικού.

Η      

υποχρέωση      

κατοχής      

Πιστοποιητικού      

για      

την      

αγορά

φυτοφαρμάκων θα εφαρμοστεί από 26 Νοεμβρίου 2018.

Πιστοποιητικό και διαδικασίες χορήγησής του

1

.

Οι        

επαγγελματίες        

χρήστες        

γεωργικών        

φαρμάκων

υποχρεούνται   

να   

κατέχουν   

πιστοποιητικό   

γνώσεων   

ορθο-

λογικής    

χρήσης    

γεωργικών    

φαρμάκων    

στα    

θέματα    

του

Παραρτήματος   

Β   

του   

ν.   

4036/2012   

(Α΄8),   

όπως   

κάθε   

φορά

ισχύει,    

για    

να    

μπορούν    

να    

προμηθεύονται    

μετά    

τις    

26

Νοεμβρίου   

2018   

φυτοπροστατευτικά   

προϊόντα   

εγκεκριμένα

για επαγγελματική χρήση.

2

.

Η     

κατοχή     

πτυχίου     

Γεωπόνου     

Ανώτατου     

Εκπαιδευτικού

Ιδρύματος   

(ΑΕΙ)   

ή   

πτυχίου   

Τμήματος   

Φυτικής   

Παραγωγής   

ή

Τμήματος  

Διοίκησης  

Γεωργικών  

Εκμεταλλεύσεων  

της  

Σχολής

Τεχνολογίας  

Γεωπονίας  

ή  

Τμήματος  

Θερμοκηπιακών  

Καλλιερ-

γειών      

και      

Ανθοκομίας      

της      

Σχολής      

Γεωπονίας      

των

Τεχνολογικών    

Εκπαιδευτικών    

Ιδρυμάτων    

(ΤΕΙ)    

ή    

ισότιμου

πτυχίου    

ή    

διπλώματος    

αντίστοιχων    

ειδικοτήτων    

σχολών

κράτους   

μέλους   

της   

ΕΕ   

ή   

χωρών   

εκτός   

ΕΕ,   

επέχει   

θέση

πιστοποιητικού    

γνώσεων    

ορθολογικής    

χρήσης    

γεωργικών

φαρμάκων αορίστου ισχύος.

3

.

Τα  

πιστοποιητικά  

χορηγούνται  

μέσω  

ηλεκτρονικής  

εφαρμογής

του   

Υπουργείου,   

μετά   

από   

επιτυχή   

εξέταση   

των   

ενδιαφε-

ρομένων    

στα    

εγκεκριμένα    

εξεταστικά    

κέντρα,    

η    

οποία

διενεργείται    

μέσω    

βάσης    

δεδομένων    

στην    

οποία    

είναι

καταχωρημένες  

ερωτήσεις  

πολλαπλών  

επιλογών,  

με  

μόνο  

μια

σωστή  

απάντηση  

στην  

κάθε  

μια.Οι  

ενδιαφερόμενοι  

καλούνται

να  

απαντήσουν  

σε  

40  

τυχαία  

επιλεγμένες  

ερωτήσεις  

της  

βάσης

δεδομένων  

μέσα  

σε  

συγκεκριμένο  

χρόνο.  

Για  

τη  

χορήγηση  

του

πιστοποιητικού     

απαιτείται     

η     

σωστή     

απάντηση     

σε     

20

ερωτήσεις.

4

.

Μετά    

την    

ολοκλήρωση    

της    

εξέτασης    

οι    

ενδιαφερόμενοι

ενημερώνονται  

αυτόματα  

για  

τον  

αριθμό  

των  

ερωτήσεων  

που

απάντησαν   

ορθά   

και   

για   

τη   

χορήγηση   

ή   

μη   

του   

πιστο-

ποιητικού.    

Το    

πιστοποιητικό    

εκτυπώνεται    

και    

σε    

αυτό

αναγράφεται μοναδικός κωδικός.

Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού

Η    

ισχύς    

του    

πιστοποιητικού    

γνώσεων    

ορθολογικής    

χρήσης

γεωργικών  

φαρμάκων  

είναι  

5  

έτη

  

και  

ξεκινάει  

από  

την  

ημερομηνία

επιτυχούς ολοκλήρωσης των εξετάσεων χορήγησής του.

Τρόποι Εκπαίδευσης που παρέχουμε:

1

.

Με   

χρήση   

πλατφόρμας   

ασύγχρονης   

τηλεκατάρτισης,   

μέσω

Internet  

από  

το  

σπίτι,  

όπου  

εμπεριέχεται  

όλη  

η  

ύλη  

και  

οι

σχετικές  

ερωτήσεις  

εξετάσεων  

και  

μπορεί  

ο  

ενδιαφερόμενος

να  

προετοιμαστεί  

στο  

χώρο  

του  

ή  

σπίτι  

του,  

όλο  

το  

24ωρο,

στο δικό του ρυθμό

2

.

Με  

κατάρτιση  

σε  

αίθουσα  

με  

καθηγητή,  

διάρκειας  

12  

ωρών  

και

σε τμήματα από 15 έως 25 ατόμων.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την ένταξή σας στη διαδικασία

κτήσης του Πιστοποιητικού

LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας