Βάσει   

της   

τροποποίησης   

του   

άρθρου   

3   

του   

Ν.2518/1997,   

όπως   

αντικατα-

στάθηκε    

με    

τις    

διατάξεις    

του    

Ν.3707/2008    

που    

αφορά    

στο    

Προσωπικό

Ασφάλειας  

Ιδιωτικών  

Επιχειρήσεων  

Παροχής  

Υπηρεσιών  

Ασφάλειας,  

ορίζεται

ότι  

κάθε  

εργαζόμενος  

στον  

κλάδο  

της  

ιδιωτικής  

ασφάλειας  

που  

εργάζεται  

ως

Προσωπικό  

Ασφάλειας  

(Security)  

υποχρεούται  

να  

κατέχει  

Τίτλο  

Επαγγελματικής

Κατάρτισης   

για   

την   

έκδοση   

Άδειας   

Εργασίας,   

η   

οποία   

εκδίδεται   

από   

το

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το   

Κέντρο   

Δια   

Βίου   

Μάθησης   

LE@RN

   

IT   

Πιτσίλκας   

Μιχάλης

   

παρέχει

εξειδικευμένα    

σεμινάρια    

προσωπικού    

ασφαλείας    

(Σεμινάρια    

Security).    

Τα

σεμινάρια  

αυτά  

οδηγούν  

σε  

πιστοποίηση  

και  

άδεια  

προσωπικού  

ασφαλείας

(Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του

ΚΕΜΕΑ

.

Το  

πρόγραμμα  

είναι  

συνολικής  

διάρκειας  

105  

ωρών

,  

σύμφωνα  

με  

τις  

διατάξεις

της  

υπ’  

αριθ.4892/1/76-γ΄/17-5-2010  

Κ.Υ.Α.,  

κατάλληλο  

για  

εξετάσεις  

απόκτησης

Πιστοποιητικού Τύπου Α΄και απευθύνεται σε:

Όλους  

τους  

υπαλλήλους  

που  

εργάζονται  

ως  

security-φύλακες  

σε  

εταιρίες

ιδιωτικής φύλαξης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης της άδειάς τους.

Όλους  

τους  

υπαλλήλους  

που  

εργάζονται  

σε  

οποιαδήποτε  

βοηθητική  

θέση

σε εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας.

Τους  

υπεύθυνους  

καταστημάτων  

πώλησης  

και  

εγκατάστασης  

συστημάτων

ασφαλείας.

Σε όλους όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του security.

Σε  

αυτούς  

που  

έχει  

λήξη  

η  

άδεια  

εργασίας  

και  

επιθυμούν  

να  

επανέλθουν

στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Το  

Κέντρο  

Δια  

Βίου  

Μάθησης  

Πιτσίλκας  

Μιχάλης

  

είναι  

πιστοποιημένο  

από

το  

ΚΕ.ΜΕ.Α.  

για  

την  

παροχή  

υπηρεσιών  

κατάρτισης  

σε  

προσωπικό  

ασφαλείας,

και    

διοργανώνει    

προγράμματα    

κατάρτισης    

δια    

ζώσης    

(σε    

τάξη)    

και    

εξ

αποστάσεως (e-learning) με βάση της εξής προδιαγραφές:

Κάθε   

πρόγραμμα   

κατάρτισης   

έχει   

διάρκεια   

105   

διδακτικών   

ωρών   

(18

μαθήματα)    

και    

καλύπτει    

πλήρως    

όλες    

τις    

θεματικές    

ενότητες    

που

απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης

Το  

ωράριο  

παρακολούθησης  

είναι  

πρωινό  

(10:00-15:00)  

ή  

απογευματινό

(16:00-21:00)

Οι   

εκπαιδευτές   

είναι   

πιστοποιημένοι   

εκπαιδευτές   

ενηλίκων   

από   

τον

Επαγγελματικό  

Οργανισμό  

Πιστοποίησης  

Προσόντων  

και  

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού   

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.   

–   

πρώην   

ΕΚΕΠΙΣ)   

και   

από   

το   

ΚΕ.ΜΕ.Α.

Διαθέτουν  

πλούσια  

επαγγελματική  

και  

διδακτική  

εμπειρία  

στα  

γνωστικά

αντικείμενα που διδάσκουν

Η     

εκπαιδευτική     

ομάδα     

αποτελείται     

από     

νομικό,     

εγκληματολόγο,

αστυνομικό, κοινωνιολόγο, πυροσβέστη και νοσηλευτή

Η  

διδακτέα  

ύλη  

είναι  

εγκεκριμένη  

από  

το  

ΚΕ.ΜΕ.Α.  

και  

απορρέει  

από  

το

επαγγελματικό    

περίγραμμα    

της    

ειδικότητας    

με    

τίτλο    

“Προσωπικό

Ιδιωτικής   

Ασφάλειας”,   

όπως   

έχει   

εγκριθεί   

και   

δημοσιευτεί   

από   

τον

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τα  

τμήματα  

έχουν  

συνεχείς  

ενάρξεις,  

είναι  

καθημερινά  

και  

προσφέρουν

υψηλή   

ποιότητα   

σπουδών   

συνδυάζοντας   

ηλεκτρονικές   

παρουσιάσεις,

παροχή    

σημειώσεων,    

διενέργεια    

μελετών    

περίπτωσης,    

ομαδοσυνερ-

γατική, προσομοιώσεις, πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων κλπ

Τηρείται  

αυστηρή  

σειρά  

προτεραιότητας  

στις  

εγγραφές  

διότι  

οι  

θέσεις

είναι περιορισμένες

Μετά   

το   

πέρας   

του   

σεμιναρίου,   

όλοι   

οι   

συμμετέχοντες   

λαμβάνουν

Βεβαίωση Κατάρτισης

Ειδικότητες Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

σεμινάρια security Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Σταθερών Φυλάξεων

αδεια security Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων (PATROL)

σεμινάρια security Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Χρηματαποστολών

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική

πραγματικότητα

Ποινικός κώδικας

Ποινική δικονομία

Εισαγωγή στην ασφάλεια

Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας

Άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά

Ασφάλεια εγκαταστάσεων

Εξοπλισμός, μέσα και τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφαλείας

Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Πυρασφάλεια, πυροπροστασία και αντιμετώπιση τεχνολογικών

ατυχημάτων

Παροχή πρώτων βοηθειών

Προστασία προσώπων/χρηματαποστολών

Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Βασικά καθήκιντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών

δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών

Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά

Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών,

ατυχημάτων κ.λπ.

Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση

των πολιτών

Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για

υποχρεώσεις και δικαιώματα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το    

κόστος    

συμμετοχής    

καταβάλλεται    

σε    

2    

ισόποσες    

δόσεις.    

Η    

πρώτη

καταβάλλεται  

πριν  

την  

έναρξη  

του  

σεμιναρίου  

και  

η  

δεύτερη  

στο  

μέσον  

αυτού.

Η  

καταβολή  

γίνεται  

με  

μετρητά,  

ή  

τραπεζική  

κατάθεση,  

ή  

πιστωτική  

κάρτα.

Δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης σε κατόχους κάρτας ανεργίας.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

Επαναληπτικό    

μάθημα    

πριν    

από    

την    

συμμετοχή    

στις    

εξετάσεις

πιστοποίησης Security (ΚΕΜΕΑ)

Συχνές εξετάσεις προσομοίωσης (γραπτά-προφορικά)

Συμβουλευτική υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το  

Κέντρο  

Δια  

Βίου  

Μάθησης  

Πιτσίλκας  

Μιχάλης  

διατηρεί  

επαφές  

με  

πολλές  

και

σημαντικές   

εταιρείες   

που   

δραστηριοποιούνται   

στον   

χώρο   

των   

υπηρεσιών

ιδιωτικής   

ασφάλειας.   

Στο   

πλαίσιο   

αυτό   

προωθούμε   

εφόσον   

το   

επιθυμούν,

χωρίς   

κανένα   

κόστος,   

τα   

βιογραφικά   

των   

αποφοίτων   

μας,   

με   

σκοπό   

την

διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Μετά   

το   

πέρας   

του   

προγράμματος,   

όσοι   

ενδιαφέρονται   

να   

συμμετέχουν   

στις

εξετάσεις  

για  

να  

αποκτήσουν  

την  

Άδεια  

Ασκήσεως  

του  

Επαγγέλματος  

(Πιστοποιητικό

Τύπου  

Α΄)  

θα  

πρέπει  

να  

επιβαρυνθούν  

το  

παράβολο  

του  

Κε.Με.Α.  

και  

του  

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 150,00€.

Το  

Πιστοποιητικό  

Τύπου  

Α΄είναι  

προσαρμοσμένο  

στο  

Επαγγελματικό  

Περίγραμμα

που  

έχει  

δημοσιοποιηθεί  

από  

τον  

Εθνικό  

Οργανισμό  

Προσόντων  

και  

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Για  

τις  

εκπαιδευτικές  

υπηρεσίες,  

θα  

καταβληθούν  

τα  

κάτωθι  

ποσά  

ανά

εγγραφή καταρτιζομένου που θα πραγματοποιεί:

Πιστοποιημένο     Πρόγραμμα     επαγγελματικής     κατάρτισης     σε     θέματα “Προσωπικού   Ιδιωτικής   Ασφαλείας   –   Προσωπικό   ΙΕΠΥΑ”   (αρχική   έκδοση άδειας) διάρκειας 105 ωρών: 280,00€ Πρόγραμμα    επαγγελματικής    κατάρτισης    “Προσωπικό    ΙΕΠΥΑ    (ανανέωση άδειας)     εργαζομένων     για     την     απόκτηση     πιστοποίησης”     (28     ώρες σύγχρονο e-learning συνδυαστικά με ασύγχρονο e-learning: 160,00€ Πρόγραμμα   επαγγελματικής   κατάρτισης   “Προσωπικό   φύλαξης   λιμενικών εγκαταστάσεων – ISPS code” (24 ώρες σύγχρονο e-learning): 200,00€ Πρόγραμμα   επαγγελματικής   κατάρτισης   “Υπεύθυνος   Ασφαλείας   λιμενικών εγκαταστάσεων – YAΛΕ” (30 ώρες σύγχρονο e-learning): 350,00€ Πρόγραμμα        επαγγελματικής        κατάρτισης        “Χειριστές        εξοπλισμού ανίχνευσης   υπόπτων   αντικειμένων   Χ-Ray”   (12   ώρες   σύγχρονο   e-learning): 200,00€ Πρόγραμμα      επαγγελματικής      κατάρτισης      “Συνοδοί      ασφαλείας      VIP” διάρκειας      36      ωρών      (πέντε      ημερών)      το      οποίο      υλοποιείται      σε πιστοποιημένη αίθουσα: 700,00€ Για     τη     διεξαγωγή     της     εκπαίδευσης     Προσωπικού     Ιδιωτικής     Ασφάλειας συνδυάζονται      ηλεκτρονικές      παρουσιάσεις,      ειδικές      σημειώσεις,      μελέτες περιπτώσεων,    προσομοιώσεις    εργασίας,        μέσω    e-learning    (εξ’    αποστάσεως εκπαίδευση). Σε     όλους     τους     καταρτιζόμενους     που     παρακολούθησαν     το     υποχρεωτικό εκπαιδευτικό   σεμινάριο   <<Προσωπικό   Ιδιωτικής   Ασφαλείας>>   των   105   ωρών παρέχεται έκπτωση 25% σε όλα τα υπόλοιπα εξειδικευμένα προγράμματα μας.

Προσωπικό Ασφαλείας - Security

on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Βάσει   

της   

τροποποίησης   

του   

άρθρου   

3   

του   

Ν.2518/1997,   

όπως

αντικατα-στάθηκε  

με  

τις  

διατάξεις  

του  

Ν.3707/2008  

που  

αφορά  

στο

Προσωπικό       

Ασφάλειας       

Ιδιωτικών       

Επιχειρήσεων       

Παροχής

Υπηρεσιών  

Ασφάλειας,  

ορίζεται  

ότι  

κάθε  

εργαζόμενος  

στον  

κλάδο

της  

ιδιωτικής  

ασφάλειας  

που  

εργάζεται  

ως  

Προσωπικό  

Ασφάλειας

(Security)  

υποχρεούται  

να  

κατέχει  

Τίτλο  

Επαγγελματικής  

Κατάρτισης

για    

την    

έκδοση    

Άδειας    

Εργασίας,    

η    

οποία    

εκδίδεται    

από    

το

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το   

Κέντρο   

Δια   

Βίου   

Μάθησης   

LE@RN

   

IT   

Πιτσίλκας   

Μιχάλης

 

παρέχει       

εξειδικευμένα       

σεμινάρια       

προσωπικού       

ασφαλείας

(Σεμινάρια  

Security).  

Τα  

σεμινάρια  

αυτά  

οδηγούν  

σε  

πιστοποίηση

και  

άδεια  

προσωπικού  

ασφαλείας  

(Άδεια  

security)  

σύμφωνα  

με  

τις

προδιαγραφές του

ΚΕΜΕΑ

.

Το  

πρόγραμμα  

είναι  

συνολικής  

διάρκειας  

105  

ωρών

,  

σύμφωνα  

με

τις  

διατάξεις  

της  

υπ’  

αριθ.4892/1/76-γ΄/17-5-2010  

Κ.Υ.Α.,  

κατάλληλο

για  

εξετάσεις  

απόκτησης  

Πιστοποιητικού  

Τύπου  

Α΄και  

απευθύνεται

σε:

Όλους  

τους  

υπαλλήλους  

που  

εργάζονται  

ως  

security-φύλακες

σε   

εταιρίες   

ιδιωτικής   

φύλαξης,   

ανεξαρτήτως   

ημερομηνίας

λήξης της άδειάς τους.

Όλους   

τους   

υπαλλήλους   

που   

εργάζονται   

σε   

οποιαδήποτε

βοηθητική θέση σε εταιρίες ιδιωτικής ασφάλειας.

Τους  

υπεύθυνους  

καταστημάτων  

πώλησης  

και  

εγκατάστασης

συστημάτων ασφαλείας.

Σε  

όλους  

όσους  

επιθυμούν  

να  

ασχοληθούν  

με  

το  

επάγγελμα

του security.

Σε  

αυτούς  

που  

έχει  

λήξη  

η  

άδεια  

εργασίας  

και  

επιθυμούν  

να

επανέλθουν στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Το    

Κέντρο    

Δια    

Βίου    

Μάθησης    

Πιτσίλκας    

Μιχάλης

    

είναι

πιστοποιημένο    

από    

το    

ΚΕ.ΜΕ.Α.    

για    

την    

παροχή    

υπηρεσιών

κατάρτισης       

σε       

προσωπικό       

ασφαλείας,       

και       

διοργανώνει

προγράμματα  

κατάρτισης  

δια  

ζώσης  

(σε  

τάξη)  

και  

εξ  

αποστάσεως  

(e-

learning) με βάση της εξής προδιαγραφές:

Κάθε   

πρόγραμμα   

κατάρτισης   

έχει   

διάρκεια   

105   

διδακτικών

ωρών  

(18  

μαθήματα)  

και  

καλύπτει  

πλήρως  

όλες  

τις  

θεματικές

ενότητες   

που   

απαιτούνται   

για   

την   

επιτυχή   

συμμετοχή   

στις

εξετάσεις πιστοποίησης

Το   

ωράριο   

παρακολούθησης   

είναι   

πρωινό   

(10:00-15:00)   

ή

απογευματινό (16:00-21:00)

Οι   

εκπαιδευτές   

είναι   

πιστοποιημένοι   

εκπαιδευτές   

ενηλίκων

από  

τον  

Επαγγελματικό  

Οργανισμό  

Πιστοποίησης  

Προσόντων

και  

Επαγγελματικού  

Προσανατολισμού  

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

–  

πρώην

ΕΚΕΠΙΣ)      

και      

από      

το      

ΚΕ.ΜΕ.Α.      

Διαθέτουν      

πλούσια

επαγγελματική     

και     

διδακτική     

εμπειρία     

στα     

γνωστικά

αντικείμενα που διδάσκουν

Η       

εκπαιδευτική       

ομάδα       

αποτελείται       

από       

νομικό,

εγκληματολόγο,   

αστυνομικό,   

κοινωνιολόγο,   

πυροσβέστη   

και

νοσηλευτή

Η    

διδακτέα    

ύλη    

είναι    

εγκεκριμένη    

από    

το    

ΚΕ.ΜΕ.Α.    

και

απορρέει  

από  

το  

επαγγελματικό  

περίγραμμα  

της  

ειδικότητας

με  

τίτλο  

“Προσωπικό  

Ιδιωτικής  

Ασφάλειας”,  

όπως  

έχει  

εγκριθεί

και δημοσιευτεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τα   

τμήματα   

έχουν   

συνεχείς   

ενάρξεις,   

είναι   

καθημερινά   

και

προσφέρουν     

υψηλή     

ποιότητα     

σπουδών     

συνδυάζοντας

ηλεκτρονικές  

παρουσιάσεις,  

παροχή  

σημειώσεων,  

διενέργεια

μελετών    

περίπτωσης,    

ομαδοσυνερ-γατική,    

προσομοιώσεις,

πρακτικές ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων κλπ

Τηρείται  

αυστηρή  

σειρά  

προτεραιότητας  

στις  

εγγραφές  

διότι

οι θέσεις είναι περιορισμένες

Μετά    

το    

πέρας    

του    

σεμιναρίου,    

όλοι    

οι    

συμμετέχοντες

λαμβάνουν Βεβαίωση Κατάρτισης

Ειδικότητες Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας

σεμινάρια security Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών

Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων

αδεια security Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών

Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων (PATROL)

σεμινάρια security Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών

Ασφαλείας Χρηματαποστολών

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και

ελληνική πραγματικότητα

Ποινικός κώδικας

Ποινική δικονομία

Εισαγωγή στην ασφάλεια

Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας

Άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά

Ασφάλεια εγκαταστάσεων

Εξοπλισμός, μέσα και τρόποι προστασίας του προσωπικού

ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Πυρασφάλεια, πυροπροστασία και αντιμετώπιση

τεχνολογικών ατυχημάτων

Παροχή πρώτων βοηθειών

Προστασία προσώπων/χρηματαποστολών

Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Βασικά καθήκιντα του προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Μετά  

το  

πέρας  

της  

εκπαίδευσης  

οι  

καταρτιζόμενοι  

θα  

είναι  

σε

θέση να:

Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών

δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία

των πολιτών

Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά

Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών,

ατυχημάτων κ.λπ.

Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την

ενημέρωση των πολιτών

Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου

για υποχρεώσεις και δικαιώματα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το  

κόστος  

συμμετοχής  

καταβάλλεται  

σε  

2  

ισόποσες  

δόσεις.  

Η  

πρώτη

καταβάλλεται  

πριν  

την  

έναρξη  

του  

σεμιναρίου  

και  

η  

δεύτερη  

στο

μέσον    

αυτού.    

Η    

καταβολή    

γίνεται    

με    

μετρητά,    

ή    

τραπεζική

κατάθεση,  

ή  

πιστωτική  

κάρτα.  

Δίνεται  

η  

δυνατότητα  

έκπτωσης  

σε

κατόχους κάρτας ανεργίας.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή

Επαναληπτικό  

μάθημα  

πριν  

από  

την  

συμμετοχή  

στις  

εξετάσεις

πιστοποίησης Security (ΚΕΜΕΑ)

Συχνές εξετάσεις προσομοίωσης (γραπτά-προφορικά)

Συμβουλευτική    

υποστήριξη    

καθ’    

όλη    

την    

διάρκεια    

του

προγράμματος

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το  

Κέντρο  

Δια  

Βίου  

Μάθησης  

Πιτσίλκας  

Μιχάλης  

διατηρεί  

επαφές  

με

πολλές   

και   

σημαντικές   

εταιρείες   

που   

δραστηριοποιούνται   

στον

χώρο   

των   

υπηρεσιών   

ιδιωτικής   

ασφάλειας.   

Στο   

πλαίσιο   

αυτό

προωθούμε    

εφόσον    

το    

επιθυμούν,    

χωρίς    

κανένα    

κόστος,    

τα

βιογραφικά  

των  

αποφοίτων  

μας,  

με  

σκοπό  

την  

διασύνδεση  

με  

την

αγορά εργασίας.

Μετά  

το  

πέρας  

του  

προγράμματος,  

όσοι  

ενδιαφέρονται  

να  

συμμετέχουν

στις  

εξετάσεις  

για  

να  

αποκτήσουν  

την  

Άδεια  

Ασκήσεως  

του  

Επαγγέλματος

(Πιστοποιητικό  

Τύπου  

Α΄)  

θα  

πρέπει  

να  

επιβαρυνθούν  

το  

παράβολο  

του

Κε.Με.Α. και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 150,00€.

Το   

Πιστοποιητικό   

Τύπου   

Α΄είναι   

προσαρμοσμένο   

στο   

Επαγγελματικό

Περίγραμμα    

που    

έχει    

δημοσιοποιηθεί    

από    

τον    

Εθνικό    

Οργανισμό

Προσόντων   

και   

Επαγγελματικού   

Προσανατολισμού   

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)   

του

Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Για  

τις  

εκπαιδευτικές  

υπηρεσίες,  

θα  

καταβληθούν  

τα  

κάτωθι

ποσά ανά εγγραφή καταρτιζομένου που θα πραγματοποιεί:

Πιστοποιημένο    Πρόγραμμα    επαγγελματικής    κατάρτισης    σε θέματα     “Προσωπικού     Ιδιωτικής     Ασφαλείας     –     Προσωπικό ΙΕΠΥΑ” (αρχική έκδοση άδειας) διάρκειας 105 ωρών: 280,00€ Πρόγραμμα    επαγγελματικής    κατάρτισης    “Προσωπικό    ΙΕΠΥΑ (ανανέωση       άδειας)       εργαζομένων       για       την       απόκτηση πιστοποίησης”   (28   ώρες   σύγχρονο   e-learning   συνδυαστικά   με ασύγχρονο e-learning: 160,00€ Πρόγραμμα   επαγγελματικής   κατάρτισης   “Προσωπικό   φύλαξης λιμενικών   εγκαταστάσεων   –   ISPS   code”   (24   ώρες   σύγχρονο   e- learning): 200,00€ Πρόγραμμα         επαγγελματικής         κατάρτισης         “Υπεύθυνος Ασφαλείας     λιμενικών     εγκαταστάσεων     –     YAΛΕ”     (30     ώρες σύγχρονο e-learning): 350,00€ Πρόγραμμα          επαγγελματικής          κατάρτισης          “Χειριστές εξοπλισμού    ανίχνευσης    υπόπτων    αντικειμένων    Χ-Ray”    (12 ώρες σύγχρονο e-learning): 200,00€ Πρόγραμμα   επαγγελματικής   κατάρτισης   “Συνοδοί   ασφαλείας VIP”   διάρκειας   36   ωρών   (πέντε   ημερών)   το   οποίο   υλοποιείται σε πιστοποιημένη αίθουσα: 700,00€ Για   τη   διεξαγωγή   της   εκπαίδευσης   Προσωπικού   Ιδιωτικής   Ασφάλειας συνδυάζονται     ηλεκτρονικές     παρουσιάσεις,     ειδικές     σημειώσεις, μελέτες    περιπτώσεων,    προσομοιώσεις    εργασίας,        μέσω    e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση). Σε      όλους      τους      καταρτιζόμενους      που      παρακολούθησαν      το υποχρεωτικό     εκπαιδευτικό     σεμινάριο     <<Προσωπικό     Ιδιωτικής Ασφαλείας>>    των    105    ωρών    παρέχεται    έκπτωση    25%    σε    όλα    τα υπόλοιπα εξειδικευμένα προγράμματα μας.
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας