Ο  

Στόχος  

  

του  

  

συγκεκριμένου  

  

προγράμματος  

  

είναι  

  

η  

  

εκμάθηση  

  

τεχνικών  

 

και   

   

δεξιοτήτων   

   

με   

   

σκοπό   

   

την   

   

άμεση   

   

και   

   

σωστή   

   

αντιμετώπιση   

 

καταστάσεων  που  μπορούν  να  θέσουν  σε  κίνδυνο  την  ανθρώπινη  ζωή.

Περιλαμβάνει  

  

εκπαίδευση  

  

στην  

  

αντιμετώπιση  

  

επειγόντων  

  

περιστατικών  

 

που   

   

μπορεί   

   

να   

   

συναντήσει   

   

κανείς   

   

στον   

   

κοινωνικό,   

οικογενειακό   

   

ή   

 

επαγγελματικό  

  

του  

  

περίγυρο.  

Η  

  

ανάλυση  

  

των  

  

θεμάτων  

  

γίνεται  

  

με  

  

χρήση  

 

διαφανειών  

  

&  

  

videos  

  

όπου  

  

αναλύονται  

  

διεξοδικά  

  

όλα  

  

τα  

  

θέματα  

  

και  

 

λύνονται  όλες  οι  απορίες.

Στο   

δεύτερο   

μέρος   

περιλαμβάνονται   

   

διαλέξεις   

   

με   

   

χρήση   

   

διαφανειών,

επιδείξεις  

  

από  

  

τους  

  

  

  

εκπαιδευτές  

  

καθώς  

  

και  

  

πρακτική  

  

εξάσκηση  

  

των  

 

εκπαιδευομένων   

   

με   

   

προπλάσματα   

   

καθώς   

   

και   

   

με   

   

εκπαιδευτικούς   

 

αυτόματους    

    

απινιδωτές,    

όπου    

    

γίνεται    

προσομοίωση    

    

αντιμετώπισης    

 

καρδιακών  

  

ανακοπών  

  

πάνω  

  

σε  

  

πραγματικά  

σενάρια.  

Οι  

  

συμμετέχοντες  

 

μαθαίνουν  

  

επίσης  

  

πώς  

  

να  

  

τοποθετούν  

  

ένα  

  

αναίσθητο  

  

άτομο  

  

που  

  

αναπνέει  

 

σε  πλάγια  θέση  ασφαλείας.

Στο      τέλος      του      σεμιναρίου      χορηγείται      στους      συμμετέχοντες      βεβαίωση     επιτυχούς        παρακολούθησης        του        προγράμματος        από        το        Ευρωπαϊκό      Κολλέγιο  Αθλητιάτρων – E.C.O.S.E.P. Στο   τέλος   του   σεμιναρίου   χορηγείται   στους   συμμετέχοντες      πιστοποίηση      του     Ευρωπαϊκού      Συμβουλίου      Αναζωογόνησης   (European      Resuscitation      Council   )     η   οποία      είναι      η      ανώτερη      που      υπάρχει      αυτή      τη      στιγμή      στον      Ευρωπαϊκό     χώρο  και  αναγνωρίζεται  παγκοσμίως. Παρέχεται: Καρτελάκι συμμετοχής και σημειώσεις Ολιγομελή τμήματα έως 8 άτομα Πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) Πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αθλητιάτρων (ECOSEP) ΔΩΡΟ το βιβλίο “Πρώτες Βοήθειες – Μύθοι & Πραγματικότητα” του Νικόλαου Γκούρτσα  (336 σελίδες, τιμή βιβλιοπωλείου 30 €) το οποίο διδάσκεται σε αρκετές Πανεπιστημιακές Σχολές της χώρας μας όπως Παιδαγωγικό, ΤΕΦΑΑ , ΤΕΙ Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Μαιευτικής κλπ. Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για Παιδιά και Βρέφη Στόχος      του      συγκεκριμένου      προγράμματος      είναι      η      εκμάθηση      τεχνι- κών      και      δεξιοτήτων      με      σκοπό      την      άμεση      και      σωστή      αντιμετώπιση καταστάσεων      που      μπορούν      να      θέσουν      σε      κίνδυνο      την      υγεία      ή      και     την  ζωή  ακόμη  ενός παιδιού  ή  βρέφους. Το      πρόγραμμα      είναι      συνολικής      διάρκειας      6      ωρών      και      περιλαμβάνει      τόσο     θεωρητική      εκπαίδευση      όσο      και      πρακτική      εξάσκηση      σε      σταθμούς      δεξιοτή- των. Στο        πρώτο        μέρος        του        σεμιναρίου        γίνεται        ανάλυση        των        παρακάτω      θεμάτων      με      χρήση      διαφανειών      &      videos      όπου      γίνεται      διεξοδική      ανάλυση     και  απαντώνται  όλα  τα  ερωτήματα. Στο      δεύτερο      μέρος   οι      εκπαιδευόμενοι      χωρίζονται      σε      μικρές      ομάδες      και     γίνεται      πρακτική      εξάσκηση      σε      σταθμούς      δεξιοτήτων      στα      παραπάνω     αντικείμενα. Στο      τέλος      του      σεμιναρίου      χορηγείται      στους      συμμετέχοντες      βεβαίωση     επιτυχούς        παρακολούθησης        του        προγράμματος        από        το        Ευρωπαϊκό      Κολλέγιο  Αθλητιάτρων – E.C.O.S.E.P. Παρέχεται: Καρτελάκι συμμετοχής και σημειώσεις Ολιγομελή τμήματα έως 8 άτομα Πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) ΔΩΡΟ    το    βιβλίο    “Πρώτες    Βοήθειες    –    Μύθοι    &    Πραγματικότητα”    του Νικόλαου   Γκούρτσα      (336   σελίδες,   τιμή   βιβλιοπωλείου   30€),   το   οποίο διδάσκεται    σε    αρκετές    Πανεπιστημιακές    Σχολές    της    χώρας    μας    όπως Παιδαγωγικό, ΤΕΦΑΑ , ΤΕΙ Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Μαιευτικής κλπ.

Πρώτες Βοήθειες

on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο  

Στόχος  

  

του  

  

συγκεκριμένου  

  

προγράμματος  

  

είναι  

  

η  

  

εκμάθηση  

 

τεχνικών  

  

και  

  

δεξιοτήτων  

  

με  

  

σκοπό  

  

την  

  

άμεση  

  

και  

  

σωστή  

 

αντιμετώπιση  

  

καταστάσεων  

  

που  

  

μπορούν  

  

να  

  

θέσουν  

  

σε  

  

κίνδυνο  

 

την  ανθρώπινη  ζωή.

Περιλαμβάνει   

   

εκπαίδευση   

   

στην   

   

αντιμετώπιση   

   

επειγόντων   

 

περιστατικών  

  

που  

  

μπορεί  

  

να  

  

συναντήσει  

  

κανείς  

  

στον  

  

κοινωνικό,

οικογενειακό  

  

ή  

  

επαγγελματικό  

  

του  

  

περίγυρο.  

Η  

  

ανάλυση  

  

των  

 

θεμάτων   

   

γίνεται   

   

με   

   

χρήση   

   

διαφανειών   

   

&   

   

videos   

   

όπου   

 

αναλύονται  

  

διεξοδικά  

  

όλα  

  

τα  

  

θέματα  

  

και  

  

λύνονται  

  

όλες  

  

οι  

 

απορίες.

Στο    

δεύτερο    

μέρος    

περιλαμβάνονται    

    

διαλέξεις    

    

με    

    

χρήση    

 

διαφανειών,   

επιδείξεις   

   

από   

   

τους   

   

   

   

εκπαιδευτές   

   

καθώς   

   

και   

 

πρακτική  

  

εξάσκηση  

  

των  

  

εκπαιδευομένων  

  

με  

  

προπλάσματα  

  

καθώς  

 

και  

  

με  

  

εκπαιδευτικούς  

  

αυτόματους  

  

απινιδωτές,  

όπου  

  

γίνεται

προσομοίωση  

  

αντιμετώπισης  

  

καρδιακών  

  

ανακοπών  

  

πάνω  

  

σε  

 

πραγματικά  

σενάρια.  

Οι  

  

συμμετέχοντες  

  

μαθαίνουν  

  

επίσης  

  

πώς  

  

να  

 

τοποθετούν  

  

ένα  

  

αναίσθητο  

  

άτομο  

  

που  

  

αναπνέει  

  

σε  

  

πλάγια  

  

θέση  

 

ασφαλείας.

Στο      τέλος      του      σεμιναρίου      χορηγείται      στους      συμμετέχοντες     βεβαίωση      επιτυχούς      παρακολούθησης      του      προγράμματος      από     το  Ευρωπαϊκό  Κολλέγιο  Αθλητιάτρων – E.C.O.S.E.P. Στο     τέλος     του     σεμιναρίου     χορηγείται     στους     συμμετέχοντες       πιστοποίηση        του        Ευρωπαϊκού        Συμβουλίου        Αναζωογόνησης (European      Resuscitation      Council   )      η   οποία      είναι      η      ανώτερη      που     υπάρχει        αυτή        τη        στιγμή        στον        Ευρωπαϊκό        χώρο        και      αναγνωρίζεται  παγκοσμίως. Παρέχεται: Καρτελάκι συμμετοχής και σημειώσεις Ολιγομελή τμήματα έως 8 άτομα Πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) Πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αθλητιάτρων (ECOSEP) ΔΩΡΟ το βιβλίο “Πρώτες Βοήθειες – Μύθοι & Πραγματικότητα” του Νικόλαου Γκούρτσα  (336 σελίδες, τιμή βιβλιοπωλείου 30 €) το οποίο διδάσκεται σε αρκετές Πανεπιστημιακές Σχολές της χώρας μας όπως Παιδαγωγικό, ΤΕΦΑΑ , ΤΕΙ Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Μαιευτικής κλπ. Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για Παιδιά και Βρέφη Στόχος      του      συγκεκριμένου      προγράμματος      είναι      η      εκμάθηση     τεχνικών      και      δεξιοτήτων      με      σκοπό      την      άμεση      και      σωστή     αντιμετώπιση   καταστάσεων      που      μπορούν      να      θέσουν      σε     κίνδυνο      την      υγεία      ή      και      την      ζωή      ακόμη      ενός   παιδιού      ή     βρέφους. Το        πρόγραμμα        είναι        συνολικής        διάρκειας        6        ωρών        και      περιλαμβάνει      τόσο      θεωρητική      εκπαίδευση      όσο      και      πρακτική     εξάσκηση  σε  σταθμούς  δεξιοτήτων. Στο        πρώτο        μέρος        του        σεμιναρίου        γίνεται        ανάλυση        των      παρακάτω      θεμάτων      με      χρήση      διαφανειών      &      videos      όπου     γίνεται  διεξοδική  ανάλυση  και  απαντώνται  όλα  τα  ερωτήματα. Στο      δεύτερο      μέρος   οι      εκπαιδευόμενοι      χωρίζονται      σε      μικρές     ομάδες      και      γίνεται      πρακτική      εξάσκηση      σε      σταθμούς      δεξιοτήτων     στα  παραπάνω  αντικείμενα. Στο      τέλος      του      σεμιναρίου      χορηγείται      στους      συμμετέχοντες     βεβαίωση      επιτυχούς      παρακολούθησης      του      προγράμματος      από     το  Ευρωπαϊκό  Κολλέγιο  Αθλητιάτρων – E.C.O.S.E.P. Παρέχεται: Καρτελάκι συμμετοχής και σημειώσεις Ολιγομελή τμήματα έως 8 άτομα Πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) ΔΩΡΟ το βιβλίο “Πρώτες Βοήθειες – Μύθοι & Πραγματικότητα” του Νικόλαου Γκούρτσα  (336 σελίδες, τιμή βιβλιοπωλείου 30€), το οποίο διδάσκεται σε αρκετές Πανεπιστημιακές Σχολές της χώρας μας όπως Παιδαγωγικό, ΤΕΦΑΑ , ΤΕΙ Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Μαιευτικής κλπ.
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr 1η Μέρα / Διάρκεια: 5 ώρες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Πρώτες Βοήθειες Λιποθυμία Αιμορραγίες Κατάγματα Κακώσεις κεφαλής Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Αλλεργικές αντιδράσεις Δηλητηριάσεις Επιληπτικές κρίσεις Πνιγμός Πνιγμονή Έμφραγμα Εγκεφαλικό επεισόδιο Δαγκώματα & τσιμπήματα Τροχαία ατυχήματα Οργάνωση φαρμακείου
Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας