Ο    όμιλος    LEARN     IT     διοργανώνει εκπαιδευτικό     πρόγραμμα     για     την προετοιμασία   των   Εκπαιδευτών   μη τυπικής      εκπαίδευσης      που      επι- θυμούν      να      πιστοποιηθούν      στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Μάθετε     τα     μυστικά     της     ονυχο- πλαστικής,    σε    βασικό    επίπεδο,    και διευρύνεται     τους     ορίζοντες     σας. Ένα   μοναδικό   σεμινάριο   που   θα   σας κάνει    πάντα    να    λάμπετε    από    την κορφή… ως τα νύχια!  
Μάθετε     τα     μυστικά     της     ονυχο- πλαστικής,   σε   ανώτερο   επίπεδο,   και διευρύνεται     τους     ορίζοντες     σας. Ένα   μοναδικό   σεμινάριο   που   θα   σας κάνει    πάντα    να    λάμπετε    από    την κορφή… ως τα νύχια!  
Το      Κέντρο      Δια      Βίου      Μάθησης παρέχει      εξειδικευμένα      σεμινάρια προσωπικού   ασφαλείας.   Τα   σεμινά- ρια   αυτά   οδηγούν   σε   πιστοποίηση και    άδεια    προσωπικού    ασφαλείας σύμφωνα   με   τις   προδιαγραφές   του ΚΕΜΕΑ.  
Προσφέρονται     προγράμματα     επι- μόρωσης        για        την        ανάληψη καθηκόντων      τεχνικού      ασφαλείας από     εργοδότες     μικρών     επιχειρή- σεων     παρέχοντας     Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Κατάρτισης.  
Το   πρόγραμμα   απευθύνεται   σε   κάθε άτομο    μιας    επιχείρησης    τροφίμων που   έρχεται   καθ’   οιονδήποτε   τρόπο σε   επαφή   με   τα   τρόφιμα.   Το   άτομο αυτό     χαρακτηρίζεται     ως     “απλός χειριστής τροφίμων”.  
Παρέχεται    πιστοποιητικό    γνώσεων ορθολογικής      χρήσης      γεωργικών φαρμάκων    για    τους    επαγγελματίες χρήστες   φυτοφαρμάκων   και      περι- λαμβάνεται   πρόγραμμα      κατάρτισης στην   ορθολογική   χρήση   των   γεωρ- γικών φαρμάκων.  
Σκοπός     του     σεμιναρίου     είναι     οι συμμετέχοντες      να      αποκομίσουν τόσο    θεωρητικές    γνώσεις    όσο    και πρακτική      τεχνογνωσία      για      την παρασκευή      των      σωστών      ροφη- μάτων   καφέ   και   των   αναγκών   στην σύγχρονη καφετέρια.  
Στόχος      του      συγκεκριμένου      προ- γράμματος        είναι        η        εκμάθηση      τεχνικών          και          δεξιοτήτων          με       σκοπό      την      άμεση      και      σωστή      αντι- μετώπιση            καταστάσεων            που        μπορούν      να      θέσουν      σε      κίνδυνο     την  ανθρώπινη  ζωή.  
Σεμινάρια δια ζώσης
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout on all devices more info more info more info more info more info more info more info more info more info
Σας    αρέσει    το    μακιγιάζ;    θέλετε    να νιώσετε κι εσείς την μαγεία του; Το   ΚΕΚ   Πιτσίλκας   Μιχάλης   σας   δίνει την   δυνατότητα   να   μάθετε   τα   πάντα για το επαγγελματικό μακιγιάζ!  
more info
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ο   όμιλος   LE@RN -IT    διοργανώνει εκπαιδευτικό   πρόγραμμα   για   την προετοιμασία    των    Εκπαιδευτών μη   τυπικής   εκπαίδευσης   που   επι- θυμούν    να    πιστοποιηθούν    στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Μάθετε    τα    μυστικά    της    ονυχο- πλαστικής,    σε    βασικό    επίπεδο, και    διευρύνεται    τους    ορίζοντες σας.     Ένα     μοναδικό     σεμινάριο που   θα   σας   κάνει   πάντα   να   λάμ- πετε από την κορφή ως τα νύχια!
Μάθετε    τα    μυστικά    της    ονυχο- πλαστικής,   σε   ανώτερο   επίπεδο, και    διευρύνεται    τους    ορίζοντες σας.     Ένα     μοναδικό     σεμινάριο που     θα     σας     κάνει     πάντα     να λάμπετε   από   την   κορφή…   ως   τα νύχια!
Το    Κέντρο    Δια    Βίου    Μάθησης παρέχει   εξειδικευμένα   σεμινάρια προσωπικού        ασφαλείας.        Τα σεμινάρια      αυτά      οδηγούν      σε πιστοποίηση      και      άδεια      προ- σωπικού   ασφαλείας   σύμφωνα   με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.
Προσφέρονται   προγράμματα   επι- μόρωσης   για   την   ανάληψη   καθη- κόντων   τεχνικού   ασφαλείας   από εργοδότες    μικρών    επιχειρήσεων παρέχοντας   Αναγνωρισμένο   Πισ- τοποιητικό Κατάρτισης.
Το    πρόγραμμα    απευθύνεται    σε κάθε     άτομο     μιας     επιχείρησης τροφίμων   που   έρχεται   καθ’   οιον- δήποτε    τρόπο    σε    επαφή    με    τα τρόφιμα.   Το   άτομο   αυτό   χαρακ- τηρίζεται    ως    “απλός    χειριστής τροφίμων”.
Παρέχεται     πιστοποιητικό     γνώ- σεων   ορθολογικής   χρήσης   γεωρ- γικών       φαρμάκων       για       τους επαγγελματίες      χρήστες      φυτο- φαρμάκων   και      περιλαμβάνεται πρόγραμμα          κατάρτισης     στην ορθολογική     χρήση     των     γεωρ- γικών φαρμάκων.
Σκοπός   του   σεμιναρίου   είναι   οι συμμετέχοντες    να    αποκομίσουν τόσο     θεωρητικές     γνώσεις     όσο και     πρακτική     τεχνογνωσία     για την      παρασκευή      των      σωστών ροφημάτων   καφέ   και   των   αναγ- κών στην σύγχρονη καφετέρια.
Στόχος          του          συγκεκριμένου       προγράμματος      είναι      η      εκμάθη- ση      τεχνικών      και      δεξιοτήτων      με     σκοπό      την      άμεση      και      σωστή     αντιμετώπιση              καταστάσεων         που      μπορούν      να      θέσουν      σε     κίνδυνο  την  ανθρώπινη  ζωή.
Σας   αρέσει   το   μακιγιάζ;   θέλετε   να νιώσετε κι εσείς την μαγεία του; Το    ΚΕΚ    Πιτσίλκας    Μιχάλης    σας δίνει   την   δυνατότητα   να   μάθετε τα    πάντα    για    το    επαγγελματικό μακιγιάζ!     Δηλώστε     τώρα     συμ- μετοχή     στα     ταχύρυθμα     σεμι- νάρια.
Σεμινάρια δια Ζώσης
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr