Ο     όμιλος     LE@RN -IT      διοργανώνει εκπαιδευτικό     πρόγραμμα     για     την προετοιμασία   των   Εκπαιδευτών   μη τυπικής      εκπαίδευσης      που      επι- θυμούν      να      πιστοποιηθούν      στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  
Μάθετε     τα     μυστικά     της     ονυχο- πλαστικής,    σε    βασικό    επίπεδο,    και διευρύνεται     τους     ορίζοντες     σας. Ένα   μοναδικό   σεμινάριο   που   θα   σας κάνει    πάντα    να    λάμπετε    από    την κορφή… ως τα νύχια!  
Μάθετε     τα     μυστικά     της     ονυχο- πλαστικής,   σε   ανώτερο   επίπεδο,   και διευρύνεται     τους     ορίζοντες     σας. Ένα   μοναδικό   σεμινάριο   που   θα   σας κάνει    πάντα    να    λάμπετε    από    την κορφή… ως τα νύχια!  
Το      Κέντρο      Δια      Βίου      Μάθησης παρέχει      εξειδικευμένα      σεμινάρια προσωπικού   ασφαλείας.   Τα   σεμινά- ρια   αυτά   οδηγούν   σε   πιστοποίηση και    άδεια    προσωπικού    ασφαλείας σύμφωνα   με   τις   προδιαγραφές   του ΚΕΜΕΑ.  
Προσφέρονται     προγράμματα     επι- μόρωσης        για        την        ανάληψη καθηκόντων      τεχνικού      ασφαλείας από     εργοδότες     μικρών     επιχειρή- σεων     παρέχοντας     Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Κατάρτισης.  
Το   πρόγραμμα   απευθύνεται   σε   κάθε άτομο    μιας    επιχείρησης    τροφίμων που   έρχεται   καθ’   οιονδήποτε   τρόπο σε   επαφή   με   τα   τρόφιμα.   Το   άτομο αυτό     χαρακτηρίζεται     ως     “απλός χειριστής τροφίμων”.  
Παρέχεται    πιστοποιητικό    γνώσεων ορθολογικής      χρήσης      γεωργικών φαρμάκων    για    τους    επαγγελματίες χρήστες   φυτοφαρμάκων   και      περι- λαμβάνεται   πρόγραμμα      κατάρτισης στην   ορθολογική   χρήση   των   γεωρ- γικών φαρμάκων.  
Σκοπός     του     σεμιναρίου     είναι     οι συμμετέχοντες      να      αποκομίσουν τόσο    θεωρητικές    γνώσεις    όσο    και πρακτική      τεχνογνωσία      για      την παρασκευή      των      σωστών      ροφη- μάτων   καφέ   και   των   αναγκών   στην σύγχρονη καφετέρια.  
Στόχος      του      συγκεκριμένου      προ- γράμματος        είναι        η        εκμάθηση      τεχνικών          και          δεξιοτήτων          με       σκοπό      την      άμεση      και      σωστή      αντι- μετώπιση            καταστάσεων            που        μπορούν      να      θέσουν      σε      κίνδυνο     την  ανθρώπινη  ζωή.  
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout on all devices more info more info more info more info more info more info more info more info more info
Σας    αρέσει    το    μακιγιάζ;    θέλετε    να νιώσετε κι εσείς την μαγεία του; Το   ΚΕΚ   Πιτσίλκας   Μιχάλης   σας   δίνει την   δυνατότητα   να   μάθετε   τα   πάντα για το επαγγελματικό μακιγιάζ!  
more info
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ on all devices
Ο     όμιλος     LE@RN -IT      διοργανώνει εκπαιδευτικό    πρόγραμμα    για    την προετοιμασία   των   Εκπαιδευτών   μη τυπικής      εκπαίδευσης      που      επι- θυμούν     να     πιστοποιηθούν     στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Μάθετε     τα     μυστικά     της     ονυχο- πλαστικής,   σε   βασικό   επίπεδο,   και διευρύνεται     τους     ορίζοντες     σας. Ένα    μοναδικό    σεμινάριο    που    θα σας    κάνει    πάντα    να    λάμπετε    από την κορφή… ως τα νύχια!
Μάθετε     τα     μυστικά     της     ονυχο- πλαστικής,   σε   ανώτερο   επίπεδο,   και διευρύνεται     τους     ορίζοντες     σας. Ένα    μοναδικό    σεμινάριο    που    θα σας    κάνει    πάντα    να    λάμπετε    από την κορφή… ως τα νύχια!
Το      Κέντρο      Δια      Βίου      Μάθησης παρέχει     εξειδικευμένα     σεμινάρια προσωπικού   ασφαλείας.   Τα   σεμινά- ρια   αυτά   οδηγούν   σε   πιστοποίηση και    άδεια    προσωπικού    ασφαλείας σύμφωνα   με   τις   προδιαγραφές   του ΚΕΜΕΑ.
Προσφέρονται     προγράμματα     επι- μόρωσης    για    την    ανάληψη    καθη- κόντων     τεχνικού     ασφαλείας     από εργοδότες      μικρών      επιχειρήσεων παρέχοντας   Αναγνωρισμένο   Πιστο- ποιητικό Κατάρτισης.
Το     πρόγραμμα     απευθύνεται     σε κάθε      άτομο      μιας      επιχείρησης τροφίμων        που        έρχεται        καθ’ οιονδήποτε   τρόπο   σε   επαφή   με   τα τρόφιμα.     Το     άτομο     αυτό     χαρα- κτηρίζεται     ως     “απλός     χειριστής τροφίμων”.
Παρέχεται   πιστοποιητικό   γνώσεων ορθολογικής      χρήσης      γεωργικών φαρμάκων   για   τους   επαγγελματίες χρήστες          φυτοφαρμάκων          και            περιλαμβάνεται   πρόγραμμα      κατά- ρτισης   στην   ορθολογική   χρήση   των γεωρ-γικών φαρμάκων.
Σκοπός     του     σεμιναρίου     είναι     οι συμμετέχοντες      να      αποκομίσουν τόσο    θεωρητικές    γνώσεις    όσο    και πρακτική      τεχνογνωσία      για      την παρασκευή      των      σωστών      ροφη- μάτων   καφέ   και   των   αναγκών   στην σύγχρονη καφετέρια.
Στόχος      του      συγκεκριμένου      προγ- ράμματος          είναι          η          εκμάθηση       τεχνικών          και          δεξιοτήτων          με       σκοπό        την        άμεση        και        σωστή      αντιμετώπιση        καταστάσεων        που      μπορούν      να      θέσουν      σε      κίνδυνο     την  ανθρώπινη  ζωή.
Σας    αρέσει    το    μακιγιάζ;    θέλετε    να νιώσετε κι εσείς την μαγεία του; Το   ΚΕΚ   Πιτσίλκας   Μιχάλης   σας   δίνει την   δυνατότητα   να   μάθετε   τα   πάντα για      το      επαγγελματικό      μακιγιάζ! Δηλώστε      τώρα      συμμετοχή      στα ταχύρυθμα σεμινάρια.
Σεμινάρια δια Ζώσης
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr