Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας – Επιμόρφωση Εργοδοτών Και

Εργαζομένων

Το  

ΚΕΚ  

Πιτσίλκας  

Μιχάλης  

προσφέρει  

προγράμματα  

επιμόρφωσης  

για  

την

ανάληψη  

καθηκόντων  

τεχνικού  

ασφαλείας  

από  

εργοδότες  

μικρών  

επιχειρήσεων

(Β’  

και  

Γ’  

κατηγορία  

επικινδυνότητας)  

παρέχοντας  

Αναγνωρισμένο  

Πιστοποιη-

τικό Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα προσφέρει:

«Επιμόρφωση  

εργοδοτών  

για  

θέματα  

άσκησης  

καθηκόντων  

τεχνικού  

ασφάλειας  

 

Γ  

κατηγορίας»:  

Στις  

επιχειρήσεις  

που  

εντάσσονται  

στην  

Κατηγορία  

Γ΄  

(χαμηλή

επικινδυνότητα)  

και  

απασχολούν  

λιγότερους  

από  

50  

εργαζόμενους,  

καθήκοντα

Τεχνικού  

Ασφάλειας  

μπορεί  

να  

ασκεί  

ο  

ίδιος  

ο  

εργοδότης,  

εφόσον  

επιμορφωθεί

κατάλληλα   

(διάρκεια   

προγράμματος   

10   

εκπαιδευτικές   

–   

διδακτικές   

ώρες   

),

σύμφωνα  

με  

τα  

οριζόμενα  

στο  

άρθρο  

12  

§  

4  

του  

κώδικα  

νόμων  

για  

την  

υγεία

και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010).

«Επιμόρφωση  

εργοδοτών  

και  

εργαζομένων  

για  

θέματα  

άσκησης  

καθηκόντων

τεχνικού  

ασφάλειας  

Β  

κατηγορίας»:  

Η  

ελάχιστη  

διάρκεια  

επιμόρφωσης  

είναι  

35

εκπαιδευτικές  

–  

διδακτικές  

ώρες  

και  

αφορά  

σε  

εργοδότες  

και  

εργαζόμενους.

Σύμφωνα    

με    

την    

ισχύουσα    

νομοθεσία    

για    

τη    

ασφάλεια    

και    

υγεία    

των

εργαζομένων    

ο    

εργοδότης    

και    

κατά    

περίπτωση    

ο    

εργαζόμενος    

έχει    

τη

υποχρέωση  

να  

χρησιμοποιεί  

υπηρεσίες  

τεχνικού  

ασφαλείας  

στην  

επιχείρηση

του.

Στο   

τέλος   

κάθε   

Προγράμματος   

οι   

συμμετέχοντες   

λαμβάνουν   

πιστοποιητικό

επιτυχούς παρακολούθησης.

Το   

πιστοποιητικό   

αυτό   

αποτελεί   

πλέον   

απαραίτητη   

προϋπόθεση   

για   

κάθε

επιχείρηση   

που   

επιθυμεί   

να   

σφραγίσει   

καταστάσεις   

προσωπικού   

στην

Επιθεώρηση Εργασίας.

Τεχνικός Ασφάλειας

on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας Επιμόρφωση Εργοδοτών Και Εργαζομένων

Το  

ΚΕΚ  

Πιτσίλκας  

Μιχάλης  

προσφέρει  

προγράμματα  

επιμόρφωσης

για  

την  

ανάληψη  

καθηκόντων  

τεχνικού  

ασφαλείας  

από  

εργοδότες

μικρών    

επιχειρήσεων    

(Β’    

και    

Γ’    

κατηγορία    

επικινδυνότητας)

παρέχοντας Αναγνωρισμένο Πιστοποιη-τικό Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα προσφέρει:

«Επιμόρφωση  

εργοδοτών  

για  

θέματα  

άσκησης  

καθηκόντων  

τεχνικού

ασφάλειας  

  

Γ  

κατηγορίας»:  

Στις  

επιχειρήσεις  

που  

εντάσσονται  

στην

Κατηγορία  

Γ΄  

(χαμηλή  

επικινδυνότητα)  

και  

απασχολούν  

λιγότερους

από   

50   

εργαζόμενους,   

καθήκοντα   

Τεχνικού   

Ασφάλειας   

μπορεί   

να

ασκεί    

ο    

ίδιος    

ο    

εργοδότης,    

εφόσον    

επιμορφωθεί    

κατάλληλα

(διάρκεια   

προγράμματος   

10   

εκπαιδευτικές   

–   

διδακτικές   

ώρες   

),

σύμφωνα  

με  

τα  

οριζόμενα  

στο  

άρθρο  

12  

§  

4  

του  

κώδικα  

νόμων  

για

την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010).

«Επιμόρφωση   

εργοδοτών   

και   

εργαζομένων   

για   

θέματα   

άσκησης

καθηκόντων    

τεχνικού    

ασφάλειας    

Β    

κατηγορίας»:    

Η    

ελάχιστη

διάρκεια  

επιμόρφωσης  

είναι  

35  

εκπαιδευτικές  

–  

διδακτικές  

ώρες  

και

αφορά  

σε  

εργοδότες  

και  

εργαζόμενους.  

Σύμφωνα  

με  

την  

ισχύουσα

νομοθεσία  

για  

τη  

ασφάλεια  

και  

υγεία  

των  

εργαζομένων  

ο  

εργοδότης

και    

κατά    

περίπτωση    

ο    

εργαζόμενος    

έχει    

τη    

υποχρέωση    

να

χρησιμοποιεί υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρηση του.

Στο    

τέλος    

κάθε    

Προγράμματος    

οι    

συμμετέχοντες    

λαμβάνουν

πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Το  

πιστοποιητικό  

αυτό  

αποτελεί  

πλέον  

απαραίτητη  

προϋπόθεση

για   

κάθε   

επιχείρηση   

που   

επιθυμεί   

να   

σφραγίσει   

καταστάσεις

προσωπικού στην Επιθεώρηση Εργασίας.

on all devices LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας