Ομάδα Καταρτιζομένων / Εκπαιδευομένων

Το  

πρόγραμμα  

απευθύνεται  

σε  

κάθε  

άτομο  

μιας  

επιχείρησης  

τροφίμων  

που

έρχεται   

καθ’   

οιονδήποτε   

τρόπο   

σε   

επαφή   

με   

τα   

τρόφιμα.   

Το   

άτομο   

αυτό

χαρακτηρίζεται ως “απλός χειριστής τροφίμων”.

Σκοπός  

του  

προγράμματος  

είναι  

να  

εκπαιδεύσει  

τον  

καταρτιζόμενο  

σε  

θέματα

στοιχειώδους  

υγιεινής  

των  

τροφίμων,  

έτσι  

ώστε  

αυτός  

κατά  

την  

εξάσκηση  

των

καθηκόντων   

του   

αφ’   

ενός   

μεν   

να   

μην   

αποτελεί   

μέσο   

διακινδύνευσης   

της

ασφάλειας  

των  

παραγομένων  

προϊόντων,  

αλλά  

επίσης  

ούτε  

με  

τις  

ενέργειές  

του

να την θέτει σε κίνδυνο.

Το   

πρόγραμμα   

αυτό,   

με   

μέριμνα   

και   

υποχρέωση   

των   

επιχειρήσεων,   

είναι

υποχρεωμένοι  

να  

το  

παρακολουθήσουν  

όλοι  

οι  

εργαζόμενοι  

της  

κατηγορίας

αυτής.

Περιεχόμενο Προγράμματος Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του. 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους 4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων 5. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων ΕΦΕΤ, Σεμινάρια 6. Το Εργασιακό Περιβάλλον 7. Πρακτικές καθαρισμού 8. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών 9. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων
ΕΠΙΠΕΔΟ 1 / ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 ώρες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων ΕΦΕΤ

on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ομάδα Καταρτιζομένων / Εκπαιδευομένων

Το    

πρόγραμμα    

απευθύνεται    

σε    

κάθε    

άτομο    

μιας    

επιχείρησης

τροφίμων   

που   

έρχεται   

καθ’   

οιονδήποτε   

τρόπο   

σε   

επαφή   

με   

τα

τρόφιμα.    

Το    

άτομο    

αυτό    

χαρακτηρίζεται    

ως    

“απλός    

χειριστής

τροφίμων”.

Σκοπός  

του  

προγράμματος  

είναι  

να  

εκπαιδεύσει  

τον  

καταρτιζόμενο

σε  

θέματα  

στοιχειώδους  

υγιεινής  

των  

τροφίμων,  

έτσι  

ώστε  

αυτός

κατά   

την   

εξάσκηση   

των   

καθηκόντων   

του   

αφ’   

ενός   

μεν   

να   

μην

αποτελεί   

μέσο   

διακινδύνευσης   

της   

ασφάλειας   

των   

παραγομένων

προϊόντων,  

αλλά  

επίσης  

ούτε  

με  

τις  

ενέργειές  

του  

να  

την  

θέτει  

σε

κίνδυνο.

Το  

πρόγραμμα  

αυτό,  

με  

μέριμνα  

και  

υποχρέωση  

των  

επιχειρήσεων,

είναι  

υποχρεωμένοι  

να  

το  

παρακολουθήσουν  

όλοι  

οι  

εργαζόμενοι

της κατηγορίας αυτής.

Περιεχόμενο Προγράμματος Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του. 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους 4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων 5. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων ΕΦΕΤ, Σεμινάρια 6. Το Εργασιακό Περιβάλλον 7. Πρακτικές καθαρισμού 8. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών 9. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων
on all devices ΕΠΙΠΕΔΟ 1 / ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 ώρες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr Σας ενδιαφέρει…
Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πολύ σύντομα ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας