Σεμινάρια εξ’ αποστάσεως
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout on all devices
Μoριοδοτούμενα     εξ’     αποστάσεως σεμινάρια      διάρκειας      200      ωρών, επιμόρφωσης      σε      θέματα      εκπαί- δευσης   εκπαιδευτών   στο   θεσμό   της επαγγελματικής      εκπαίδευσης      και κατάρτισης.  
more info
Η     Νοηματική     γλώσσα     δεν     είναι παντομίμα   αλλά   μια   πλήρης   οπτικο- κινησιακή    γλώσσα    με    δικούς    της κανόνες    και    συντακτικό.    Έχει    τις απαιτήσεις   που   θα   είχε   η   εκμάθηση μια οποιαδήποτε ξένης γλώσσας.  
more info
Αποκτήστε         Άδεια         Ενεργειακού Επιθεωρητή     μέσω     του     εξειδικευ- μένου    προγράμματος    Εκπαίδευσης. Το      πρόγραμμα      απευθύνεται      σε διπλωματούχους   μηχανικούς   και   σε πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε.  
more info
Ο   κύκλος   αυτών   των   εξειδικευμένων σεμιναρίων      είναι      μια      μοναδική ευκαιρία   για   τους   εκπαιδευόμενους να   αναπτύξουν   τις   γνώσεις   τους   και να       μάθουν       ολοκληρωμένα       τη Σύγχρονη Λογιστική.  
more info
Η    πλήρης    ενημέρωση    και    καθοδή- γηση   για   τα   απαραίτητα   προσόντα, δικαιολογητικά    και    ενέργειες    που απαιτούνται   για   την   πρόσληψη   των υποψηφίων   ως   προσωπικό   ομάδων ναυτικής ασφαλείας.  
more info
Τα        εξειδικευμένα        εκπαιδευτικά σεμινάρια    στον    Τουριστικό    Κλάδο απευθύνονται   σε   νέους   και   νέες   και σε    Επαγγελματίες    του    χώρου,    οι οποίοι     ενδιαφέρονται     να     πιστο- ποιήσουν το επάγγελμά τους.  
more info
Πραγματοποιούνται    σεμινάρια    για την         εκπαίδευση         προσωπικού παροχής      υπηρεσιών      ασφάλειας, λιμενικών     εγκαταστάσεων,     εκπαί- δευση   Χ-Ray,   κυβερνοασφάλειας   και δορυφορικών επικοινωνιών.  
more info
Πρετοιμαστείτε     για     τις     εξετάσεις πιστοποίησης    εκπαιδευτικής    επάρ- κειας    του    Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.    και    γίνετε Εκπαιδευτής   Εκπαιδευτών   Ενηλίκων εγγεγραμμένος στα μητρώα.
more info
Εξειδικευμένο    πιστοποημένο    σεμι- νάριο       Διάγνωσης,       Αξιολόγησης, Αντιμετώπισης    -    Παρέμβασης    των Ειδικών      Μαθησιακών      Δυσκολιών (Ε.Μ.Δ.).   Κατανόηση   της   φύσης   των Ειδικών      Μαθησιακών      Δυσκολιών (θεωρία και πράξη).  
more info
Εκπαιδευτείτε   ως   Υπεύθυνος   Προσ- τασίας     Δεδομένων     για     το     σχε- διασμό     και     την     εφαρμογή     των διαδικασιών    της    προστασίας    των προσωπικών         δεδομένων         των επιχειρήσεων    σύμφωνα        με    την GDPR.  
more info
Τα       σεμινάρια       αυτά       καλύπτουν πολλαπλούς   τομείς   της   δημόσιας   και ιδιωτικής      εκπαίδευσης      ενηλίκων. Επιμορφωθείτε      και      εκπαιδευτείτε απομακρυσμενα   με   μοριοδοτούμενα σεμινάρια   σε   όλες   τις   εκπαιδευτικές ειδικότητες.  
more info
Μοριοδοτούμενα       Σεμινάρια       εξ’ αποστάσεως      που      μπορείτε      να ξεκινήσετε    όποτε    εσείς    επιλέξετε. Πολλές      ειδικότητες      με      χαμηλό κόστος    για    μέγιστη    μοριοδότηση. Σίγουρη       διδασκαλία       για       μια απόλυτα επιτυχημένη καριέρα.  
more info
Σεμινάρια εξ’ αποστάσεως ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Εξειδικευμένο          πιστοποημένο σεμινάριο     Διάγνωσης,     Αξιολό- γησης,    Αντιμετώπισης    -    Παρέμ- βασης   των   Ειδικών   Μαθησιακών Δυσκολιών    (Ε.Μ.Δ.).    Κατανόηση της    φύσης    των    Ειδικών    Μαθη- σιακών    Δυσκολιών    (θεωρία    και πράξη).
Πρετοιμαστείτε     για     τις     εξετά- σεις      πιστοποίησης      εκπαιδευ- τικής   επάρκειας   του   Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και    γίνετε    Εκπαιδευτής    Εκπαι- δευτών       Ενηλίκων       εγγεγραμ- μένος    στα    μητρώα.    Σύγχρονη, ασύχρονη   και   δια   ζώσης   εκπαί- δευση.
Πραγματοποιούνται       σεμινάρια για   την   εκπαίδευση   προσωπικού παροχής    υπηρεσιών    ασφάλειας, λιμενικών   εγκαταστάσεων,   εκπαί- δευση    Χ-Ray,    κυβερνοασφάλειας και δορυφορικών επικοινωνιών.
Τα   εκπαιδευτικά   σεμινάρια   στον Τουριστικό    Κλάδο    απευθύνονται σε   νέους   και   νέες   και   σε   Επαγγελ- ματίες     του     χώρου,     οι     οποίοι ενδιαφέρονται      να      πιστοποιή- σουν το επάγγελμά τους.
Η    πλήρης    ενημέρωση    και    καθο- δήγηση       για       τα       απαραίτητα προσόντα,      δικαιολογητικά      και ενέργειες    που    απαιτούνται    για την    πρόσληψη    των    υποψηφίων ως   προσωπικό   ομάδων   ναυτικής ασφαλείας.
Ο   κύκλος   αυτών   των   εξειδικευ- μένων     σεμιναρίων     είναι     μια μοναδική     ευκαιρία     για     τους εκπαιδευόμενους     να     αναπτύ- ξουν    τις    γνώσεις    τους    και    να μάθουν        ολοκληρωμένα        τη Σύγχρονη Λογιστική.
Αποκτήστε      Άδεια      Ενεργειακού Επιθεωρητή   μέσω   του   εξειδικευ- μένου       προγράμματος       Εκπαί- δευσης.    Το    πρόγραμμα    απευθύ- νεται     σε     διπλωματούχους     μη- χανικούς     και     σε     πτυχιούχους μηχανικούς Τ.Ε.
Η    Νοηματική    γλώσσα    δεν    είναι παντομίμα      αλλά      μια      πλήρης οπτικοκινησιακή       γλώσσα       με δικούς         της         κανόνες         και συντακτικό.    Έχει    τις    απαιτήσεις που     θα     είχε     η     εκμάθηση     μια οποιαδήποτε ξένης γλώσσας.
Μoριοδοτούμενα   εξ’   αποστάσεως σεμινάρια    διάρκειας    200    ωρών , επιμόρφωσης    σε    θέματα    εκπαί- δευσης    εκπαιδευτών    στο    θεσμό της   επαγγελματικής   εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Εκπαιδευτείτε       ως       Υπεύθυνος Προστασίας    Δεδομένων    για    το σχεδιασμό     και     την     εφαρμογή των   διαδικασιών   της   προστασίας των   προσωπικών   δεδομένων   των επιχειρήσεων   σύμφωνα      με   την GDPR.
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr
Τα    σεμινάρια    αυτά    καλύπτουν πολλαπλούς   τομείς   της   δημόσιας και         ιδιωτικής         εκπαίδευσης ενηλίκων.      Επιμορφωθείτε      και εκπαιδευτείτε       απομακρυσμενα με     μοριοδοτούμενα     σεμινάρια σε       όλες       τις       εκπαιδευτικές ειδικότητες.
Μοριοδοτούμενα     Σεμινάρια     εξ’ αποστάσεως     που     μπορείτε     να ξεκινήσετε   όποτε   εσείς   επιλέξετε. Πολλές     ειδικότητες     με     χαμηλό κόστος   για   μέγιστη   μοριοδότηση. Σίγουρη      διδασκαλία      για      μια απόλυτα επιτυχημένη καριέρα.