ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621437 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr
Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
Γρήγορη πρόσβαση   Αναζήτηση

Συμβουλευτική Εργασιών

Σε  

πολλές  

περιπτώσεις,  

η  

αξιολόγηση  

του  

σπουδαστή  

πραγματο-ποιείται  

με  

την

συγγραφή εργασιών σε σχετικό με το επιστη-μονικό πεδίο θέμα.

Τα είδη των εργασιών είναι κυρίως: Εργαστηριακές Υποστηρικτικές μαθήματος – βαθμολογίας Προαπαιτούμενες για την συμμετοχή σε εξετάσεις Διπλωματικές Πτυχιακές Δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό Οι   εργασίες   αυτές   μπορεί   να   είναι   σε   προπτυχιακό   επίπεδο,   σε   μεταπτυχιακό επίπεδο ή ακόμα και σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών. Βοήθεια μπορεί να δοθεί στην… 1 . Μεθοδολογία εύρεσης βιβλιογραφίας 2 . Προσέγγιση του θέματος 3 . Κατάρτιση του σχεδιαγράμματος της εργασίας 4 . Στατιστική μελέτη και έρευνα 5 . Διανομή ερωτηματολογίων 6 . Αποδελτίωση υλικού 7. Εκμάθηση ειδικών προγραμμάτων (πχ στατιστικών πακέτων) 8. Παροχή συμβουλών και λύσεων σε δύσκολα μέρη της εργασίας 9. Αποδελτίωση άρθρων και σχετικής βιβλιογραφίας 1 0 . Δακτυλογράφηση 1 1 . Μορφοποίηση στον word 1 2 . Προετοιμασία της παρουσίασης σε Powerpoint 1 3 . Υλικοτεχνική υποδομή της παρουσίασης 1 4 . Δημιουργία εξώφυλλου 1 5 . Εκτύπωση της εργασίας 1 6 . Δημοσίευση της στο διαδίκτυο 17. Εκτύπωση ειδικών πινακίδων (αφορά παρουσιάσεις σε συνέδρια) 18. Προετοιμασία γραφιστικής μακέτας (αφορά παρουσιάσεις σε συνέδρια) 1 9 . Οποιαδήποτε ανάγκη εσείς μας καθορίσετε!!! Το    επιστημονικό    δυναμικό    του    ομίλου    Le@rn    IT    απαρτίζεται    από    συνεργάτες    με μεταπτυχιακές   ή   και   διδακτορικές   σπουδές   με   ειδίκευση   στο   επιστημονικό   πεδίο   του αντικειμένου της εργασίας σας. Για   κατάθεση   και   αξιολόγηση   μίας   εργασίας   σας   μπορείτε   να   συμπληρώσετε   την αντίστοιχη    φόρμα    από    το    μενού    υπηρεσίες        στην    κεντρική    σελίδα    ή    να επικοινωνήσετε    με    το    LE@RN-IT     της    πόλης    που    σας    εξυπηρετεί.    Σε    κάθε περίπτωση   θα   έχετε   μία   αξιολόγηση   του   κόστους   και   μία   εκτίμηση   του   χρόνου πραγματοποίησης    της    υπηρεσίας    που    επιθυμείτε.    Η    υπηρεσία    αξιολόγησης είναι Δωρεάν και δεν επιφέρει καμία δέσμευση.
on all devices
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Συμβουλευτική Εργασιών

Σε   

πολλές   

περιπτώσεις,   

η   

αξιολόγηση   

του   

σπουδαστή   

πραγματο-

ποιείται  

με  

την  

συγγραφή  

εργασιών  

σε  

σχετικό  

με  

το  

επιστη-μονικό

πεδίο θέμα.

Τα είδη των εργασιών είναι κυρίως: Εργαστηριακές Υποστηρικτικές μαθήματος – βαθμολογίας Προαπαιτούμενες για την συμμετοχή σε εξετάσεις Διπλωματικές Πτυχιακές Δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό Οι    εργασίες    αυτές    μπορεί    να    είναι    σε    προπτυχιακό    επίπεδο,    σε μεταπτυχιακό     επίπεδο     ή     ακόμα     και     σε     επίπεδο     διδακτορικών σπουδών. Βοήθεια μπορεί να δοθεί στην… 1 . Μεθοδολογία εύρεσης βιβλιογραφίας 2 . Προσέγγιση του θέματος 3 . Κατάρτιση του σχεδιαγράμματος της εργασίας 4 . Στατιστική μελέτη και έρευνα 5 . Διανομή ερωτηματολογίων 6 . Αποδελτίωση υλικού 7. Εκμάθηση ειδικών προγραμμάτων (πχ στατιστικών πακέτων) 8. Παροχή συμβουλών και λύσεων σε δύσκολα μέρη της εργασίας 9. Αποδελτίωση άρθρων και σχετικής βιβλιογραφίας 1 0 . Δακτυλογράφηση 1 1 . Μορφοποίηση στον word 1 2 . Προετοιμασία της παρουσίασης σε Powerpoint 1 3 . Υλικοτεχνική υποδομή της παρουσίασης 1 4 . Δημιουργία εξώφυλλου 1 5 . Εκτύπωση της εργασίας 1 6 . Δημοσίευση της στο διαδίκτυο 17. Εκτύπωση ειδικών πινακίδων (αφορά παρουσιάσεις σε συνέδρια) 18. Προετοιμασία γραφιστικής μακέτας (αφορά παρουσιάσεις σε συνέδρια) 1 9 . Οποιαδήποτε ανάγκη εσείς μας καθορίσετε!!! Το     επιστημονικό     δυναμικό     του     ομίλου     Le@rn     IT     απαρτίζεται     από συνεργάτες   με   μεταπτυχιακές   ή   και   διδακτορικές   σπουδές   με   ειδίκευση στο επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου της εργασίας σας. Για     κατάθεση     και     αξιολόγηση     μίας     εργασίας     σας     μπορείτε     να συμπληρώσετε   την   αντίστοιχη   φόρμα   από   το   μενού   υπηρεσίες      στην κεντρική   σελίδα   ή   να   επικοινωνήσετε   με   το   LE@RN-IT    της   πόλης   που σας    εξυπηρετεί.    Σε    κάθε    περίπτωση    θα    έχετε    μία    αξιολόγηση    του κόστους     και     μία     εκτίμηση     του     χρόνου     πραγματοποίησης     της υπηρεσίας   που   επιθυμείτε.   Η   υπηρεσία   αξιολόγησης   είναι   Δωρεάν και δεν επιφέρει καμία δέσμευση.
on all devices