Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

 Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και την από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής χορήγηση αντίστοιχης Άδειας για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων ή/και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή/και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

  • Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
  • Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης.
  • Να συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης
  • Να διαθέτει τουλάχιστον 2ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία .

 

ΑΔΕΙΕΣ

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε διπλωματούχους μηχανικούς (μέλη του ΤΕΕ) και σε πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης να αποκτήσουν άδεια ενεργειακού επιθεωρητή (Α ή Β τάξης) στις κατηγορίες:

α) Επιθεωρητής Κτηρίων,
β) Επιθεωρητής Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
γ) Επιθεωρητής Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.

Η συνολική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (με βάση τη σχετική ΚΥΑ) είναι:

  • 28 ώρες εισαγωγικών μαθημάτων (προαιρετικής επιλογής) και 60 ώρες για τους επιθεωρητές Κτηρίων (υποχρεωτικής επιλογής)
  • 20 ώρες εισαγωγικών μαθημάτων (προαιρετικής επιλογής) και 30 ώρες για τους επιθεωρητές Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, (υποχρεωτικής επιλογής)
  • 22 ώρες εισαγωγικών μαθημάτων (προαιρετικής επιλογής) και 30 ώρες για τους επιθεωρητές Εγκαταστάσεων κλιματισμού (υποχρεωτικής επιλογής)

Με στόχο την πληρότητα, ποιοτική αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προχωρήσαμε στην ουσιαστική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, δημιουργώντας τα παρακάτω εκπαιδευτικά βοηθήματα:

  • Μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Τεστ αυτοαξιολόγησης με κωδικό μοναδικής χρήσης σε πακέτο ανά πέντε για την αποτελεσματική βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευομένων.

 

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

 

 

Like & Share: