Πιστοποίηση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ.

Το Κεκ Le@rn it διοργανώνει και υλοποιεί πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/17-08-2007, (Φ.Ε.Κ.1616/Β΄/17-08-2017), με τίτλο «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων».

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 10 ωρών και αποσκοπεί στη διασφάλιση ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των τροφίμων.

Το πρόγραμμα αφορά μικρές επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο τροφίμων, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής/μεταποίησης τροφίμων καθώς και όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εκπαιδεύουν ή καταρτίζουν υποχρεωτικά όλο το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην Υ.Α. 14708/17-08-2007.

Με μέριμνα του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων, το σύνολο των χειριστών τροφίμων των επιχειρήσεων, θα πρέπει να διαθέτουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης του προσωπικού που χειρίζεται τρόφιμα και του υπεύθυνου της επιχείρησης, εκδοθείσες από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Οι βεβαιώσεις αυτές ισχύουν επ΄αόριστον.

 Οι εν λόγω βεβαιώσεις είναι αυστηρώς προσωπικές, ανήκουν στο χειριστή τροφίμων και όχι στην επιχείρηση και ο μεν χειριστής τροφίμων οφείλει να διατηρεί σε καλή κατάσταση το πρωτότυπο αυτών, ο δε υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων οφείλει να τηρεί φωτοαντίγραφα αυτών στο φάκελο εκπαίδευσης του προσωπικού.

Από την εκπαίδευση του εν λόγω προγράμματος εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει τίτλο σπουδών (απολυτήριος τίτλος, πτυχίο ή δίπλωμα) επιπέδου δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου κατάλληλου κατά περίπτωση τομέα τροφίμων.

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 14708/17-08-2007, έχουν την αποκλειστική ευθύνη κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεών τους που χειρίζεται τρόφιμα, σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η εκπαίδευση γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του υπεύθυνου της επιχείρησης και είναι υποχρεωτική για όλους τους χειριστές τροφίμων της επιχείρησης.

Με την εγγραφή σας, παρέχεται άμεσα προσωρινή βεβαίωση συμμετοχής η οποία σας καλύπτει μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης του σεμιναρίου.

Υποβολή Αιτήσεων: Ανοικτό προς υποβολή αιτήσεων

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα απαιτείται η προσκόμιση αίτησης συμμετοχής στο φορέα μας.

Αιτήσεις υποβάλλονται:

  • Καθημερινά στα γραφεία μας Ελ. Βενιζέλου 141, από τις 09:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. ή
  • Με mail επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: info@pitsilkas.edu.gr

*Στις αιτήσεις τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής

Like & Share: