ΑΣΕΠ: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης 5Κ/2018 κατηγορίας ΔΕ

Σήμερα εκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/15-5-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου – ειδικότητας ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 8 Μαρτίου 2019 έως και τη 18η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην εν λόγω Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, σελ. 624),  τυχόν ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά ηλεκτρονικάμέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr)ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Είσοδος Μέλους → Επιλογή «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ»

Οδηγός ηλεκτρονικών ενστάσεων

Like & Share: