Προκήρυξη για προσλήψεις στον ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 54 Ατόμων στη ΔΕΥΑΛ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας ανακοινώνει προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις, για προσωπικό των ειδικοτήτων:

 • ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (18 θέσεις)
 • ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών (7 θέσεις)
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων (1 θέση)
 • ΔΕ Οδηγών φορτηγών Γ’ (C) Κατηγορίας (5 θέσεις)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (2 θέσεις)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων (1 θέση)
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων – συντηρητών (7 θέσεις)
 • ΔΕ Χειριστών εκσκαπτικού μηχανήματος (4 θέσεις)
 • ΔΕ Καταμετρητών (1 θέση)
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (1 θέση)
 • ΔΕ Ηλεκτροοξυγονοκολλητών (1 θέση)
 • ΥΕ Υπονομοποιών οικοδόμων (6 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Λαρισαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε εδώ την προκήρυξη που δημοσιεύτηκε σήμερα

Επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 9:00 με 21:00 για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τι δικαιολογητικά χρειάζεστε ανά περίπτωση και υπολογίζουμε τα μόρια σας ανάλογα με τα τυπικά σας προσόντα. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε για εσάς την αίτηση συμμετοχής καθώς και την αποστολή της 

Like & Share: